Ukubuya okuphephile kwezokuvakasha

Hlala unolwazi ngamacebiso akamuva okunavigeyitha uhambo phakathi
ne-COVID-19 nangemva kwayo.
Funda indlela esikusiza ngayo ngezinhlelo nezinqubomgomo eziguquguqukayo.
Buyekeza iziqondiso zaBabungazi nezivakashi endaweni yakini noma oya kuyo.
Ukuqonda izindlela zokukhansela nokubuyiselwa imali.
Thola indlela yokuhlunga izindawo zokuhlala ezivumela ukukhansela.

Sonke sinomthwalo wokuqikelela ngokuphepha

Sicela umphakathi we-Airbnb ukuba ulandele izinqubo zethu zempilo
nezokuphepha ze-COVID-19.

Ukugqoka isifonyo

Izivakashi naBabungazi kumelwe balandele imithetho neziqondiso zendawo ezihlobene nokugqoka izifonyo uma bexoxa.

Ukuqhelelana nabanye abantu

Uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna kanjalo, aBabungazi nezivakashi kumelwe bavume ukuqhelelana ngamamitha angu-2.

Ukuhlanza okuthuthukisiwe

Ababungazi kumelwe balandele inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu, esekelwa ochwepheshe.

Imithetho ethuthukisiwe yazo zonke izindawo zokuhlala

Inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu, esekelwa ochwepheshe ihloselwe okungaphezu kokuhlanza okuvamile futhi iyisinyathelo esibalulekile aBabungazi abangasithatha ekuqinisekiseni ukuphepha komphakathi wethu.

Indawo ephrayivethi, eqhelile esixukwini

Amakhaya aphrayivethi. Ukungena endlini ngaphandle kokuthintana. Izindawo ezivulekile zangaphandle. Indawo evuleke ngokwanele. Thola izindawo zokuhlala ezinamasevisi abaluleke kunawo wonke kuwe.

Imibuzo yakho iyaphendulwa

Ezinye izinsiza

Umthetho weZimo Ezingalindelekile

Izinqubomgomo zokukhansela

Izinsiza zombungazi