Sinikeza izindawo zokuhlala zamahhala kubantu ezikhathini zezinhlekelele

I-Airbnb.org isekela Ababungazi abanjengawe ukuze inikeze abantu izindawo zesikhashana zokuhlala phakathi nesimo esiphuthumayo, njengenhlekelele yemvelo noma inkinga yababaleki.

Sizokubonisa indlela lolu hlelo olusebenza ngayo. Nakhu esizokuhlanganisa:

  • Ngiyinikeza kanjani indawo yami?
  • Ubani ongacela ukuhlala?
  • Isivakashi siyifanelekela kanjani indawo yokuhlala ye-Airbnb.org?
  • Yiluphi usizo engizoluthola njengoMbungazi?