Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-August 15, phinda uhlole lapha ngo-July 15, 2020 ukuze uthole okwakamuva.

  Ngiyibika kanjani ividiyo yohambo ephula Izinqubomgomo ze-Airbnb Zokuqukethwe noma Ezamalungelo Oshicilelo?

  If you think a video violates our Content Policy, send an email to airbnbtravelstories@airbnb.com.

  Include a link to the video and explain why you’re reporting it. To help us investigate, choose from one of these options:

  • I did not grant permission to be featured in the video
  • I did not grant permission for my listing to be featured in the video
  • The video includes offensive or vulgar content

  If you’re reporting the video for another reason, please provide an explanation in your email.

  If you think a video violates our Copyright Policy, follow the notice instructions listed in the Policy.

  Ulutholile usizo obuludinga?