Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-August 15, phinda uhlole lapha ngo-July 15, 2020 ukuze uthole okwakamuva.

  Ipholisi Yokuqukethwe kanye ne-Coronavirus

  In an effort to avoid misinformation on health and travel advisories related to COVID-19, we are providing the following guidance under Airbnb’s Content Policy to help protect our community and provide peace of mind.

  By posting content on Airbnb, you agree to abide by Airbnb’s Content Policy and this guidance.

  Listing titles

  Airbnb hosts may not reference COVID-19, coronavirus, or quarantine in listing titles.

  Listing pages

  Airbnb hosts may not post content that:

  • Encourages guests to ignore applicable health or travel advisories
  • Encourages guests to have gatherings that violate health restrictions
  • Promises that hosts or listings are not impacted by or exposed to COVID-19
  • Includes any health information specific to COVID-19, or links to resources not included in Airbnb’s Coronavirus updates in the Resource Center
  • Offers activities related to the COVID-19 pandemic
  • Incentivizes bookings through COVID-19-related discounts, stocks of limited resources, or the highlighting of quarantine-friendly listing attributes

  Airbnb will investigate reports of listings that violate this policy. We reserve the right to remove any content, in whole or part, that violates Airbnb’s Content Policy, Terms of Service, Community Standards, or Review Policy, or for any other reason, at our sole discretion.

  Additionally, listings that fail to comply with these guidelines may be removed from Airbnb under Airbnb’s Terms of Service

  For more information on appropriate resources for prevention measures, disclosures, and travel or health advisories, please visit our Coronavirus updates in the Resource Center.

  Izihloko ezihlobene
  Ulutholile usizo obuludinga?