Yeqela kokuqukethwe
    Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
    Okwakamuva nge-COVID-19
    Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-August 31, phinda uhlole lapha ngo-August 1, 2020 ukuze uthole okwakamuva.

    Imigomo nezinqubomgomo

    Le migomo, izinqubomgomo nezindinganiso ziyasebenza ekufinyeleleni kwakho nasekusebenziseni Inkundla ye-Airbnb ngaphezu Kwemigomo yethu YeSevisi Nemigomo Yesevisi Yokukhokha.