Yeqela kokuqukethwe
Izindlu Zezinhlekelele seziba yi-Airbnb.org
Uhlelo lwe-Airbnb Lwezindlu Zezinhlekelele seluguquke lwaba yi-Airbnb.org, i-501(c)3 entsha sha engenzi nzuzo. Siyabonga ngokusungula umphakathi Wezindlu Zezinhlekelele kanye nathi. Siyajabula ngokuthi ube yingxenye yalesi sahluko esisha.
Vakashela i-Airbnb.org
Yabelana ngendawo yakho unomphela
Joyina umphakathi wababungazi abanomusa. Nikela mahhala ngendawo yakho eyengeziwe kubantu abadinga izindlu okwesikhashana.
Yabelana ngendawo yakho unomphela
Joyina umphakathi wababungazi abanomusa. Nikela mahhala ngendawo yakho eyengeziwe kubantu abadinga izindlu okwesikhashana.

Abantu abangaphezu kuka-50,000 bathole izindawo zokuhlala zesikhashana, ngenxa yababungazi Abasezindlini Zezinhlekelele.

Indlela ukubungaza okusebenza ngayo

1
Yenza iphrofayili
Sitshele ngendawo yakho nokuthi kungani ufuna ukubungaza
2
Lindela isicelo
Uzothola imilayezo evela ezinhlanganweni ezingenzi-nzuzo noma kubabaleki
3
Lungela ukubungaza
Uzovumelana ngezinsuku bese ubeka okulindelwe kusengaphambili

Ungabungaza kanjani

Indlu yababaleki

Yamukela abasanda kufika njengoba bejwayela ukuphila kwabo okusha

Lezi zivakashi zivame ukuthuthela edolobheni elisha futhi zethembe ukuba zizoba ingxenye yomphakathi. Ukuhlala kuqondiswa yizinhlangano zokusiza ababaleki egameni lamakhasimende abo.
Ukusiza ngesikhathi senhlekelele

Yiba yingxenye yohlelo lomphakathi wakho lokusiza ngesikhathi senhlekelele

Lokhu kuhlala kwenzeka lapho isenzakalo, njengomlilo wasendle noma isiphepho, kuthinta umphakathi. Izivakashi kuba ngabantu abaye kwadingeka babalekele endaweni ephephile noma izisebenzi ezizosiza.

Indlela esikusekelayo ngayo

Siyazi ukuthi lokhu kungaba nomuzwa wokuzibophezela okukhulu. Yingakho senza konke okusemandleni ethu ukunikeza izinsiza kanye nokuzivikela ngaphambi nangesikhathi sokuhlala.
Ukuhlola okuthuthukisiwe
Ngenkathi lungekho uhlelo lokuhlola olungenaphutha, emhlabeni wonke siphethe abamele ama-agency nezivakashi ezibhukha ngokuqondile nge-Airbnb ngokumelene nokulawula, ubuphekula, kanye nohlu lokulinda izinqumo.
Ukubuyiselwa komonakalo wendlu
Nakuba umonakalo oyingozi ungavamile, siyaqonda ukuthi ungadinga ukuvikelwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sizobuyisela wonke umbungazi ngezindleko zendlu kuze kufike ku-$ 1,000,000.
Izimfuneko zezivakashi nokuqinisekiswa
Ngaphambi kwanoma ikuphi ukuhlala, amalungu abasebenzi benhlangano engenzi nzuzo noma labo ababalekele inhlekelele kumelwe benze i-akhawunti ye-Airbnb. Bazocelwa ukuba banikeze imininingwane efana namagama abo, usuku lokuzalwa, isithombe, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili kanye nolwazi lokukhokha.
Ukusekelwa ngocingo 24/7 kanye nezinsiza
Awuwedwa kulokhu. Ngaphezulu kweqembu le -Airbnb lokwesekwa kwamakhasimende kuka-24/7, uzofinyelela eqenjini elinobuchwepheshe unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokubhukhwa Kwezindlu Zezinhlekelele.

Ubani esisebenza naye

Sibambisene nezinhlangano ezithembekile ukuze siqondisise imiphakathi esiyisebenzelayo nokuthi singayisiza kanjani kangcono. Lezi zinhlangano ezingenzi inzuzo zisebenzisa Izindlu Zezinhlekelele ukutholela amaklayenti azo izindawo zokuhlala kanye nokusiza ukuhlinzeka ukwesekwa kwababungazi ngesikhathi sokuhlala.
Ingabe ihlangano yakho engenzi nzuzo ifuna ukusebenza neZindlu Zezinhlekelele? Sithumele inothi.

Joyina umphakathi ofuna ukubuyisela ngendlela entsha, enobuntu.

Unayo imibuzo?
Thola izimpendulo ku-Help Center yethu noma uxhumane nathi .
Vakashela i-Help Center