Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Utshalomali lwe-Airbnb olungu-$10 million emiphakathini

  Ukubambisana nabaBungazi ukuze sisekele izinhlangano emhlabeni jikelele
  Ngu Airbnb ngo- Eph 22, 2021
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Eph 29, 2021

  Okuvelele

  • Isikhwama Somphakathi sizoxhasa izinhlangano zezindawo nezikazwelonke ngezigidi zamadola emhlabeni jikelele

  • Ababungazi bangaqondisa indlela imali yesibonelelo esetshenziswa ngayo ngokuvota, ukuze kuqiniswe imiphakathi

  • Votela inhlangano oyithandayo

  Lapho uba uMbungazi we-Airbnb, uvula iminyango yekhaya lakho ezivakashini ezivela emhlabeni jikelele—futhi uzamukele emphakathini wakho. Njengengxenye yesibophezelo sethu sokukusiza njengoMbungazi, sifuna ukutshala imali emiphakathini nasemadolobheni owabiza ngekhaya. Ngonyaka odlule, siye samemezela ukusungulwa kweSikhwama Somphakathi esisha, esizosakaza amadola angu-$10 million ngo-2021 ezinhlanganweni zendawo nezikazwelonke emhlabeni jikelele futhi kulindeleke okwengeziwe esikhathini esizayo.

  Siye sabambisana ngokuseduze neBhodi Yabeluleki Bababungazi ukuze sinqume indlela isikhwama okufanele sisebenze ngayo. IBhodi Yabeluleki Bababungazi ikhethe izindawo okufanele kugxilwe kuzo kulo nyaka: usizo lwe-COVID-19, ukuxhaswa ngokwezomnotho, nemfundo.

  Indlela isikhwama sokusungula esisebenza ngayo
  Esebenza nophathina wohlelo lwethu, i-GlobalGiving, amalungu eBhodi Yabeluleki Bababungazi abuyekeze futhi akhetha uhlu lwezinhlangano zomhlaba wonke ezisebenza kokuthile okukodwa noma ngaphezulu okugxilwe kukho kulo nyaka. Sigqugquzele Abaholi Bomphakathi wethu waBabungazi ukuba bahole isigaba sokugcina, basebenze namaQembu Ababungazi bendawo ku-Facebook ukuze bavotele izinhlangano abakholelwa ukuthi zinegalelo elikhulu.

  Abaholi Bomphakathi bazosungula ukhetho lwamaQembu Ababungazi futhi bakhuthaze abanye Ababungazi ukuba bavote. Siqondiswa amavoti Ababungazi emhlabeni wonke, sizokhipha imiklomelo siyinikeze izinhlangano ukuze sizisize emsebenzini wazo obalulekile.

  Abaholi Bomphakathi bazothola uhlu lwezinhlangano zokhetho kuBhodi Yabeluleki Bababungazi ngo-April 2021. Ababungazi bazovota emaqenjini e-Facebook, futhi silindele ukuba ukuvota kuphele ngo-May 10. Ngokwamavoti aBabungazi, izibonelelo zizoqala ukumenyezelwa ngo-June futhi zisakazwe yi-GlobalGiving.

  Ngaphezu kokukhipha izibonelelo ngamavoti Ababungazi, i-Airbnb izophinde isebenzise izinhlangano ezengeziwe esikholelwa ukuthi zidlala indima ebalulekile emiphakathini Ababungazi abahlala kuyo.

  Kungani kukhethwe lawa matimu?
  IBhodi Yabeluleki Bababungazi ikhethe amatimu amathathu okusungulwa kweSikhwama Somphakathi sika-2021: usizo lwe-COVID-19, ukuxhaswa kwezomnotho nemfundo. Lawa matimu akhethwe njengezindawo ezithuthukise kangcono umgomo weSikhwama Somphakathi wokuQinisa Imiphakathi ngo-2021. ISikhwama Somphakathi singutshalomali lwenkathi ende, futhi eminyakeni ezayo, sizohlola izindawo ezengeziwe zokutshala imali yokusiza imiphakathi yaBabungazi.

  Zikhethwe kanjani izinhlangano?
  I-Airbnb ibambisene ne-GlobalGiving kanye neBhodi Yabeluleki Bababungazi ukuze ithole izinhlangano amaQembu Ababungazi azozivotela.

  Kungani ukuvota kuzokwenziwa ngamaQembu Ababungazi e-Airbnb ku-Facebook?
  Omunye wemigomo yeSikhwama Somphakathi ukuxhasa Ababungazi ukuba basize izinhlangano ezisiza ekuthuthukiseni imiphakathi. AmaQembu Ababungazi e-Airbnb ayingxenye yasendaweni yomphakathi wokuBungaza, emelela amaqembu okuBungaza emazweni angaphezu kuka-40. Ithuluzi eliyinhloko amaQembu Ababungazi naBaholi bawo Bomphakathi alisebenzisayo ukuze axhumane amaqembu e-Facebook.

  Funda kabanzi ngamaQembu Ababungazi, joyina iQembu lakho lendawo, noma uqale iQembu elisha

  Ingabe zonke izinhlangano zizohlaziywa?
  Siye sasebenza nophathina wethu, i-GlobalGiving, inhlangano engenzi nzuzo ebhalisiwe ye-US IRS 501(c)(3), ukuze sithole izinhlangano eziyingxenye yenethiwekhi yayo yokuhlaziya. Zonke izinhlangano ezisemphakathini we-GlobalGiving kufanele zithumele isicelo somsebenzi oqhubekayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi zenza umsebenzi wokuxhasa zingafihli lutho futhi zilandise ngawo, futhi zihlangabezane nezimfuneko zokubhalisa kuhulumeni wendawo ezikuyo.

  Funda kabanzi ngendlela i-GlobalGiving ehlaziya ngayo izinhlangano

  Siyajabula ngokubambisana naBabungazi ukuze sisize ekuqiniseni imiphakathi yabo ngalolu hlelo lokuxhasa olusha. Sithemba ukuthi uzosijoyina futhi ubambe iqhaza ngokuvotela inhlangano oyithandayo. Uma kakade usuyingxenye yeQembu Lababungazi, ungavota nge-Facebook yeqembu lakho, futhi uma ungeyona, cabangela ukujoyina iQembu Lababungazi lendawo yakini ukuze uzuze eSikhwameni Somphakathi—futhi uxhumane nabanye Ababungazi endaweni yakini. Nakuba amaQembu Ababungazi engatholakali yonke indawo njengamanje, sisebenzela ukuwandisa esikhathini esizayo. Futhi njengenhlalayenza, sicela usitshele ukuthi ucabangani eSigungwini Sabanikazi Bezindlu. Siyawazisa umbiko wakho, futhi siwubeka kuqala kukho konke esikwenzayo.

  Ikhredithi yesithombe: Indaba Yenkululeko

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka ishintshiwe selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Isikhwama Somphakathi sizoxhasa izinhlangano zezindawo nezikazwelonke ngezigidi zamadola emhlabeni jikelele

  • Ababungazi bangaqondisa indlela imali yesibonelelo esetshenziswa ngayo ngokuvota, ukuze kuqiniswe imiphakathi

  • Votela inhlangano oyithandayo

  Airbnb
  Eph 22, 2021
  Ingabe lokhu kube wusizo?