Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Imininingwane emayelana nenqubomgomo yokubhukha kabusha nokubuyiselwa kwemali yesivakashi

  Thola izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa mayelana nezinguquko zenqubomgomo ye-Airbnb.
  Ngu Airbnb ngo- Eph 8, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-6
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 21, 2023

  Okuvelele

  • Silungise inqubomgomo yokubhukha kabusha neyokubuyisela imali yethu yezivakashi ukuze sinikeze izivakashi naBabungazi isikhathi esengeziwe sokuxazulula noma iziphi izinkinga
  • Ukuze sisabele ngokuqondile embikweni wakho, sibuye sasusa enye inkulumo kunqubomgomo

  Siyawazisa umbiko omayelana nenqubomgomo yokubhukha kabusha nokubuyiselwa imali esiwuthole kubaBungazi kuma-workshop, Ngesigungu Sabanikazi Bezindlu, Nangamaqembu Ababungazi. Ababungazi abaningana bazwakalise ukukhathazeka ngoshintsho lwakamuva esilwenzile kule nqubomgomo yesikhathi eside, futhi siyaqaphela ukuthi kudingeka sicacise kakhudlwana.

  Ngokombiko wakho, siyaqonda ukuthi Ababungazi abaningi abayijwayele inqubomgomo, futhi izilungiso zethu ziphakamise imibuzo eminingi kunezimpendulo. Siyazi futhi ukuthi udinga imininingwane eyengeziwe mayelana nendlela inqubomgomo esebenza ngayo.

  Ngenxa yokuphawula kwakho, sisusa ulimi olukhuluma ngokuthi Ababungazi banesibopho sezindleko zokubhukha kabusha kunqubomgomo. Ukuze sikunikeze ukuthula kwengqondo okwengeziwe, nazi izimpendulo zeminye yemibuzo yakho evame ukubuzwa mayelana nenqubomgomo.

  Imibuzo evame ukubuzwa

  1. Ingabe isikhathi samahora angu-72 siwukuphela koshintsho lwenqubomgomo?
  Ushintsho olulodwa olubalulekile kunqubomgomo ekhona kakade: Sinwebe inkathi yokubika izinkinga. Izivakashi manje zizoba namahora angu-72 kusukela ekutholeni inkinga yohambo ukuze ziyibike ku-Airbnb.*

  Siphinde salwenza lula ulimi lwenqubomgomo. Ingqikithi yenqubomgomo ayishintshile.

  Njengenqubomgomo yangaphambilini, uhlobo olubuyekeziwe luchaza indlela ukubuyiselwa imali okusebenza ngayo lapho kuvela izinkinga zohambo, njengokukhansela koMbungazi, izinkinga ngokungena, amasevisi aphukile noma angekho, okunganembile kwendlu, nezinkinga zokuhlanzeka, izingozi, nezinambuzane.

  Ungahlola inqubomgomo ka-2019 kanye nesibuyekezo sethu sika-2022 (esiqala ukusebenza kusukela ngo-April 29, 2022.)

  2. Yiluphi ulimi olususayo manje kunqubomgomo ngokuqondene nokubhukha kabusha?
  Sikhipha lolu limi: Lapho i-Airbnb ibhekana nezindleko zokusiza isivakashi sithole noma sibhukhe izindawo zokuhlala ezifanayo noma ezingcono, uMbungazi uzokhokha, futhi i-Airbnb izoba nelungelo lokufuna ukuba uMbungazi akhokhele noma anxephezele, lezo zindleko ngaphezu kwenani lanoma iyiphi imali ebuyiselwayo.+

  Nakuba lolu limi luyingxenye yenqubomgomo yethu yokubuyiselwa imali kusukela ngo-2019, asilusebenzisi.

  Nokho, ngokusekelwe embikweni wakho, abanye Ababungazi bebecabanga ukuthi ulimi lusha futhi bazwakalise ukukhathazeka ngezindleko ezingaziwa abangazithola. Ukuze kucace, asikaze senze Ababungazi bakhokhe noma ngandlela thize babuyisele imali ku-Airbnb yokubhukha kabusha izivakashi. Ukususa lolu limi kufanele kukunikeze isiqiniseko esengeziwe.

  Esikhathini esizayo esiseduze, sizokhuluma ngokukhansela okwenziwa Ababungazi kanye nezinkinga ezishaqisayo ezilinganiselwe ezibangelwa Ababungazi—njengokubhukhwa kwendawo kaningi ngesikhathi esisodwa—abenza kudingeke ukuthi i-Airbnb ibhukhe kabusha izivakashi. Emavikini azayo sizoba nezingxoxo nawe eziphathelene nendlela yokubhekana nalokhu kukhansela okubangelwa Umbungazi.

  Njengenhlalayenza, uma unesimo esingalindelekile esifanele noma isimo esithi asifane esingaphezu kwamandla akho, sizosebenzisana nawe nezivakashi zakho ukuze sithole isixazululo enizovumelana ngaso nesihle.

  3. Kungani nishintshe inkathi yokubika izinkinga?
  Izivakashi bezilokhu zisitshela ukuthi amahora angu-24 ebengesona isikhathi esanele sokucela usizo nokuba izinkinga zazo zixazululwe. Siphenye ezinye izinkathi ezingaba khona futhi saphetha ngokuthi ukunikeza izivakashi amahora angu-72 ngemva kokuba zithole inkinga ukuze ziyibike ku-Airbnb empeleni kuxazulule ukukhathazeka okuningi kwezivakashi, ngoba kunikeze aBabungazi isikhathi esengeziwe sokusingatha inkinga.

  Nakuba izivakashi manje zizoba namahora angu-72 kusukela ekutholeni inkinga yohambo kuya ekuyibikeni ku-Airbnb, inqubomgomo ithi: Ngaphambi kokuthumela isimangalo, noma nini lapho kungenzeka, isivakashi kumelwe sazise uMbungazi futhi sizame ukuxazulula inkinga yohambo noMbungazi waso ngokuqondile.

  Uma izivakashi zixhumana nethimba Elisiza Umphakathi kuqala, inqubo yethu evamile ukuzikhumbuza ukuthi zixhumane noMbungazi ngokuqondile, futhi iqembu Elisiza Umphakathi nalo lizozama ukuxhumana noMbungazi.

  Uma kwenzeka izivakashi zithole inkinga yohambo futhi ziyibike ngemva kokuphela kwenkathi engamahora angu-72, ithimba Elisiza Umphakathi lisazoqondisa izivakashi ukuba zithintane noMbungazi ukuze zixazulule inkinga. Sifuna ukusiza kube nomphumela omuhle ngoba umgomo wethu ngaso sonke isikhathi ukuzama ukulondoloza ukubhukha kwakho.

  Izimangalo zezivakashi akufanele neze zibe yinto emangazayo kuBabungazi. Sizibophezele ekukunikezeni ithuba lokusitshela uhlangothi lwakho lwendaba ukuze senze isinqumo esizoba nomphumela omuhle.

  4. Yini eyenza izivakashi zifanelekele ukubuyiselwa imali, futhi nilinquma kanjani inani?
  Izivakashi zizofanelekela ukubuyiselwa imali uma zibika inkinga efanelekile yohambo—njengokungabi khona kwesevisi enkulu ekhangisiwe, njenge-pool—kungakapheli amahora angu-72 okutholwa kwenkinga, futhi zinikeza ubufakazi obufanele bokusekela umbiko wazo.

  Izivakashi azifanelekeli ukubuyiselwa imali uma uMbungazi ekwazi ukuxazulula inkinga enkulu ngokushesha ngokwanele ukuze agweme noma yimuphi umthelela omubi ekuhlaleni noma ngenxa yenkinga encane, njengomgqomo wezibi ongathululiwe.

  Ngokuvamile, izivakashi zizofanelekela ukubuyiselwa imali ephelele ngobusuku obungachithwanga endaweni yoMbungazi. Lapho izivakashi zikhetha ukuhlala endaweni, ngokuvamile zizofanelekela kuphela ukubuyiselwa ingxenye yemali yanoma yibuphi ubusuku obuthintwe inkinga enkulu yohambo.

  Ubukhulu bemali ebuyiselwayo buncike esisindweni senkinga, umthelela ezivakashini, ukuthi izivakashi ziyaqhubeka zihlala endaweni yini, kanye nasengxenyeni yokuhlala ethintekile.

  Ukubuyiselwa kwemali ephelele ngokuvamile kutholakala kuphela ezivakashini uma kunezinkinga ezinkulu ezibangela ukuba ziphume endaweni phakathi namahora angu-24 okuqala okuhlala kwazo. Izivakashi zifanelekela ukubuyiselwa ingxenye yemali kuphela uma inkinga ingeyinkulu kakhulu, noma zikhetha ukuqhubeka zihleli endaweni.

  5. Nizodinga ukuthi izivakashi zixhumane nami uma kunenkinga?
  Izimangalo zezivakashi akufanele neze zibe yinto emangazayo kuBabungazi. Sizibophezele ekukunikezeni ithuba lokusitshela uhlangothi lwakho lwendaba ukuze senze isinqumo esingenako ukukhetha.

  Inqubomgomo elungisiwe ithi: Ngaphambi kokuthumela isimangalo, noma nini lapho kungenzeka, isivakashi kumelwe sazise uMbungazi futhi sizame ukuxazulula inkinga yohambo noMbungazi waso ngokuqondile.

  Uma izivakashi zixhumana nethimba Elisiza Umphakathi kuqala, sizikhumbuza ukuthi zixhumane noMbungazi ngokuqondile, ukuze ube nethuba lokuxazulula inkinga.

  6. Ngivikeleke kanjani ezivakashini ezithumela imibiko yamanga ukuze nje zibuyiselwe imali?
  Amakleyimu angamanga siwabheka njengento enkulu kakhulu. Inqubomgomo yethu ikwenza kucace ukuthi izinkinga ezibangelwa yizivakashi azikhaviwe nokuthi ukuthumela imibiko engamanga noma enehaba kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu ezivakashini.

  Sinenqubo ekhona yokuhlaziya nokuphenya zonke izimangalo zezivakashi ukuze sisize ekuvikeleni aBabungazi emibikweni engamanga noma enehaba. Le nqubo ihlanganisa ukufuna ubufakazi obufanele, njengezithombe zezimo noma isiqinisekiso senkinga esivela kuMbungazi. Uma sithola okuthile okungamanga kwesivakashi, sithatha isinyathelo esifanele ukuze senze izivakashi ziziphendulele.

  Sinamalungu anekhono elikhulu, angochwepheshe ethimba Elisiza Umphakathi angongoti kule nqubomgomo. Leli thimba libuyekeza yonke imibiko yezivakashi ukuze linqume ukuthi isekelwa ngobufakazi obufanele yini. Kuye ngohlobo lwenkinga, singadinga ukuthi kuqoqwe ubufakazi ngesikhathi sokutholwa kwenkinga ukuze kuqinisekiswe ukuthi izimo azibangelwanga yizivakashi.

  Siyaqhubeka nokusiza leli thimba elizinikezele ukuze siqinisekise ukuthi sinikeza okokuzithokozisa kwekhwalithi futhi sibuyisela imali kuphela uma kufanelekile.

  7. Kuthiwani uma kwenzeka okuthile okungaphezu kwamandla ami?
  Uma unesimo esingalindelekile esifanele noma isimo esifanayo esingaphezu kwamandla akho, sizosebenzisana nawe nezivakashi zakho ukuze sithole isixazululo enizovumelana ngaso nesingenako ukukhetha.

  Uma izivakashi zibangela umonakalo endlini yakho futhi udinga isikhathi sokuyilungisa, uvikelwe yi-AirCover Yababungazi.** Nge-AirCover Yababungazi, i-Airbnb ibuyisela imali elahlekile uma ukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe ngenxa yomonakalo.

  Uma kungahlaleki endaweni yakho ngesikhathi sokungena ngenxa yokuba khona kwezilokazana, lokho kungabangela inkinga yangempela yezempilo nokuphepha ezivakashini. Ukubuyiselwa imali ephelele kungase kudingeke uma kunenkinga enkulu, efana nokugcwala kwamagundane, futhi sizosiza ngokubhukha kabusha isivakashi.

  Siyaqonda ukuthi ezinye izindawo noma izindawo zokuhlala zingaba sengozini enkulu yezilokazana ezithile—omiyane, izintuthwane, izibankwa, njll.—futhi siyakucabangela lokhu. Ukudalula ukuba khona kwezinambuzane nezilwane ezitholakala kuleyo ndawo encazelweni yendlu yakho kusiza izivakashi zikwazi ngokucacile ezingakulindela kusengaphambili.

  8. Ngingafaka kanjani isikhalazo somphumela engingavumelani nawo?
  Ababungazi abafuna ukufaka isikhalazo somphumela bangathinta Ithimba Elisiza Umphakathi bephethe ubufakazi obufanele.

  Uma uMbungazi enikeza ubufakazi obanele obuphikisana nombiko wesivakashi noma ukuthi senze iphutha kwesinye sezinqumo zethu, sizosenqaba isicelo sesivakashi noma sishintshe isinqumo sethu, njengoba kufanele.

  Abanye aBabungazi baqopha ividiyo ebhalwe izikhathi ngaphambi kokungena ngakunye ukuze baqinisekise ukuthi banerekhodi lezimo zendawo yabo ngokushesha ngaphambi kokuba izivakashi zifike.

  9. Uma izivakashi zikhala ngenkinga, ingabe i-Airbnb izokhansela ukubhukha kwami kwesikhathi esizayo?
  Ngokuqondene nezinkinga zohambo ezibucayi ezingathinta izivakashi zesikhathi esizayo ekubhukheni okuzayo, njenge-heater ephukile maphakathi nobusika, singakhansela ukubhukha kwesikhathi esizayo kuze kube yilapho sinesiqinisekiso esivela kuMbungazi sokuthi inkinga ixazululiwe.

  10. Ngingabekwa yini icala ngezinkinga ezibangelwe izivakashi, njengokungakwazi ukungena endaweni ngenxa yokuthi zifike ngaphambi kwesikhathi noma azikwazi ukuthola indawo yayo?
  Uma inkinga ebikiwe ibangelwe izivakashi, Umbungazi ngeke abe necala.

  11. Ingabe izivakashi zingabuyiselwa imali yazo uma zikhala ngokuthile okuncane, noma ngokuthile esengivele ngikuvezile endlini?
  Izinkinga ezincane, ezifana nomshini wokomisa izinwele ophukile, ezingenawo umthelela ekuhlaleni kwesivakashi futhi ezingadingi ukuthi ziphume ngeke zifanelekele ukubuyiselwa noma iyiphi imali. Uma indlu yakho ithi awukunikezi okuthile, njenge-TV yekhebula, ngeke kulindeleke ukuthi ube nakho.

  12. Ingabe izivakashi zingabuyiselwa imali yazo uma ngiyilungisa inkinga?
  Ngaphambi kokuthumela isimangalo, noma nini lapho kungenzeka khona, izivakashi kumelwe zazise Umbungazi futhi zizame ukuxazulula inkinga noMbungazi ngokuqondile ngaphambi kokusibikela. Ngokuvamile lapho Umbungazi exazulula inkinga, izivakashi azinasidingo sokuxhumana nathi, futhi akukho kubuyiselwa imali okucelwayo.

  Uma izivakashi zixhumana nathi ngenxa yokuthi inkinga ayizange ixazululwe ngesikhathi Umbungazi, imali ebuyiselwayo izobonisa ingxenye yokuhlala ethintwe inkinga.

  13. Ingabe izivakashi ziyakwazi ukubuyiselwa imali ephelele ngemva kokuphela kokuhlala?
  Uma izivakashi zihlala ukuhlala okuphelele futhi zibike inkinga kuphela ngemva kokuhamba, ngeke zibuyiselwe imali ephelele. Zingafanelekela ukubuyiselwa ingxenye yemali ebonisa ngokufanele umthelela wenkinga yohambo ekuhlaleni kwazo.

  +Sicela uqaphele ukuthi uhlelo lwaseJapan lweNqubomgomo Yokubhukha Kabusha Nokubuyisela Imali belungenalo lolu limi futhi, ngenxa yaleso sizathu, asizange sikhiphe noma sishintshe noma yiluphi ulimi lwalolo hlelo.

  **Inkathi yokubika kwezivakashi izinkinga zohambo ekubhukheni kwangaphakathi kwase-mainland China

  Umshwalense womonakalo wombungazi awuyona inqubomgomo yomshwalense. Isivikelo somonakalo woMbungazi, uMshwalense womonakalo wesivakashi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa kwe-Aircover Yababungazi awubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa eJapan, lapho kusebenza khona i-Japan Host Insurance kanye ne-Japan Experience Protection Insurance, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abanikeze ukuhlala noma okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. Isivikelo somonakalo woMbungazi asihlobene noMshwalense womonakalo wesivakashi. Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhava iboniswa ngama-USD.

  Ezindlini zaseWashington State, izibopho zenkontileka ze-Airbnb ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi zivikelwe inqubomgomo yomshwalense ethengwe yi-Airbnb. Isivikelo somonakalo woMbungazi asihlobene noMshwalense womonakalo wombungazi. Ngaphansi koMshwalense womonakalo wombungazi, uyabuyiselwa imali ngomonakalo othile obangelwe yizivakashi ekhayeni nasempahleni yakho uma isivakashi singawukhokheli lowo monakalo. Isivikelo somonakalo woMbungazi singaphansi kwemigomo, nemibandela, kanye nokungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Silungise inqubomgomo yokubhukha kabusha neyokubuyisela imali yethu yezivakashi ukuze sinikeze izivakashi naBabungazi isikhathi esengeziwe sokuxazulula noma iziphi izinkinga
  • Ukuze sisabele ngokuqondile embikweni wakho, sibuye sasusa enye inkulumo kunqubomgomo

  Airbnb
  Eph 8, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?