Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukukhumbula umlando wabantu abansundu emhlabeni wonke—unyaka wonke

  Ibhodi Yabeluleki Bababungazi inikeza izinsiza zokufunda ngenkululeko yabantu abaNsundu.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 17, 2021
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 14, 2022

  Okuvelele

  • Iqembu leZinsiza zezisebenzi ezinsundu le-Airbnb i-Black@ lisiza umphakathi wethu ufunde ngezikhathi ezisemqoka emlandweni waNsundu emhlabeni jikelele

  • U-Sam Reed weBhodi Yabeluleki Bababungazi naye unikeza imibono ngokuzizwa usekhaya, ukuqonda izimo, kanye nezamabhizinisi

  Inyanga ngayinye sinikeza izilungiso zakamuva ezivela Ebhodini Yabeluleki Bababungazi futhi sikusiza ukuba wazi amalungu ebhodi.

  Sanibona nonke,

  Ngingu-Sam Reed, uMbungazi Ovelele wase-Philadelphia, e-Pennsylvania, futhi ngiyilungu leBhodi Yabeluleki Bababungazi. Phakathi nosuku, ngifundisa abafundi besikole samabanga aphakeme ukufunda, ukubhala, nokuqonda umhlaba. Kanti nginetoho eliseceleni elingihlanganisa nabantu ngesikhathi sami esisele.

  Ekilasini lami, angigxili ku-February njengeNyanga Yomlando Wabansundu ngokukhethekile, ngoba umlando wabaNsundu uyizinsuku ezingu-365 zonyaka—njenge-Juneteenth, ephawula ukuphela kobugqila e-U.S.

  Ukuze kukhunjulwe lesi sigameko esibalulekile, Ibhodi Yabeluleki Bababungazi ibifuna ukusiza umphakathi wethu ufunde okwengeziwe ngenkululeko yabaNsundu. Ngenxa yeqembu le-Airbnb lezinsiza zezisebenzi eziNsundu i-Black@, ungathola indlela ukubhikisha kwabaNsundu emhlabeni wonke okube ngayo usizo oshintshweni lwezenhlalo futhi ubambe iqhaza ekuzithokoziseni kwe-inthanethi naBabungazi abagxile emlandweni wabaNsundu emiphakathini abakuyo.

  Ukubamba iqhaza ezinhlelweni zokwamukela abantu abahlukahlukene nokungabandlululi

  Ibhodi Yabeluleki Bababungazi izibeka njengezwi elibalulekile ekwakhekeni kwezinqubomgomo ezintsha zokwamukela abantu abahlukahlukene nokungabandlululi kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo ye-Airbnb.

  Kakade sesiwuthumele umbiko we-Project Lighthouse neminye imisebenzi ehilelekile yokubungaza.

  Ukubuka lo msebenzi uqhubekela phambili kuyangithinta njengothisha, futhi ngiyajabula ngalokho i-Airbnb ekusungulayo.

  Ukuhlola ukuphila ngemibono ehlukahlukene

  Kulo nyaka, amakilasi ami obuntu ebegxile emlandweni womhlaba, kodwa asikwazi ukuziqhelelanisa nezinkinga ezithinta abaNsundu emlandweni womhlaba.

  Senze ucwaningo olumangazayo ngokucwasa ngokwebala lesikhumba nendlela okuyithinta ngayo imiphakathi yase-Caribbean, imiphakathi yesi-Latin, imiphakathi yama-African American, neminye imiphakathi. Leyo kwakuyingxenye ecebile yocwaningo lwethu kulo nyaka.

  Okunye okuhle esikubonile ngokudlule yi-afrofuturism. Ngezinye izikhathi umlando ungagxila ezinsizini zabantu ababengavunyelwe ngokomthetho ukuba bavote. Kodwa uma simane sigxila ezinsizini, asikwazi ukuqhubekela phambili.

  Njengengxenye yeyunithi ye-afrofuturism, izingane zicabange izinto ezinjengomhlaba onendlela ehlukile yokusebenza kwamaphoyisa ne-Africa enamaqembu alwela inkululeko. Bekumnandi ngempela.

  Ukwamukela abantu ngokwalokho abayikho

  Umkami uvela e-Botswana, futhi ngachitha iminyaka eyisishiyagalombili khona ngiyivolontiya le-Peace Corps nosomabhizinisi. Kunamazwi athi ngolimi lwakhe, “batho ke batho.” Kusho ukuthi “abantu ngabantu,” okuwukuthi ungaba yilokho oyikho ngoba ungumuntu.

  Kimi, umgomo we-Airbnb wokuzizwa usekhaya usho ukwamukela abantu ngokwalokho abayikho—okuhlanganisa abantu abahlukile kuwe. Ngokuzama ukubazi, uyabona ukuthi abahlukile kangako.

  Ukungakhululeki e-Botswana kwaba yisibusiso—ukuya endlini yomuntu ongamazi, endaweni yomuntu ongamazi, nabantu ongabazi abakhuluma ulimi ongalwazi. Ukuzijwayelanisa nokungakhululeki kungakusiza ukhulise umbono wakho wokuzizwa usekhaya.

  Ukwakha ukuxhumana ngokuqonda izimo

  Okokuzithokozisa kwethu kulolonga ikhono lethu lokuqonda izimo. Okunye okuyisizathu esenza singakwazi ukuqonda izimo akukona ukuthi asinako ukukhathalela, yingoba akubanga ingxenye yokuphila kwethu.

  Ukuthambekela ekuqondeni izimo kube into ebaluleke kakhulu kimi kukho konke ukuphila kwami. Futhi uma ubonisa ukuziqonda izimo zabanye, nabo bayaziqonda ezakho.

  Ukusungula okokuzithokozisa lapho isivakashi sizizwa sinokuxhumana kuvela endleleni owenza ngayo izinto, indlela ohlela ngayo indawo yakho, nokuba nemfudumalo. Kimi, enye ingxenye yokuba uMbungazi onemfudumalo ukucabanga ngalokho okungangenza mina ngikhululeke njengesivakashi bese nginikeza lokho.

  Njalo ngeSonto ngipheka isobho, futhi zonke izivakashi zingalijabulela. Umuntu angakunikeza kanjani ukuphawula okungekuhle—yisobho elenziwe ngothando.

  Ukusimamisa abanye ngezamabhizinisi

  Ngemva kokuba ngithole i-MBA yami, ngajoyina i-Peace Corps futhi ngagcine ngiqale ibhizinisi. Lachuma, labe seliwohloka, imali yaphela yonke ebhange.

  Ngaphindela e-United States ngisuka e-Botswana, ngaqala phansi, ngaba uthisha. Bengilokhu nginolwazi lwezamabhizinisi, ngakho manje ngizibiza uthisha wezamabhizinisi.

  Itoho lami eliseceleni liwukusiza abantu. Ngenxa yobhubhane nokubungaza phakathi nalesi sikhathi sezibhelu zobandlululo, ngathambekela kakhudlwana ekulweleni ukulingana kwezomnotho ngasohlangothini lokulwela amalungelo abantu ezomnotho. Nge-Airbnb, ngisize Ababungazi emphakathini wakithi bathole usizo lwezimali phakathi ne-COVID, njengezimali ezivela ku-Small Business Administration.

  Ngisungule nohlelo lwe-Side Hustle Accelerator ukuze ngisize abafundi basesikoleni samabanga aphakeme nosomabhizinisi abasafufusa abangabantu abadala ukuba basungule futhi baqale amabhizinisi. Ngibusisekile, futhi ngifuna ukudlulisela phambili lezi zibusiso.

  Thola okwengeziwe mayelana nalokho Ibhodi Yabeluleki Bababungazi ekufezile, futhi ulungele izilungiso zenyanga namacebiso avela kumalungu ebhodi.
  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusukela sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Iqembu leZinsiza zezisebenzi ezinsundu le-Airbnb i-Black@ lisiza umphakathi wethu ufunde ngezikhathi ezisemqoka emlandweni waNsundu emhlabeni jikelele

  • U-Sam Reed weBhodi Yabeluleki Bababungazi naye unikeza imibono ngokuzizwa usekhaya, ukuqonda izimo, kanye nezamabhizinisi

  Airbnb
  Jun 17, 2021
  Ingabe lokhu kube wusizo?