Yeqela kokuqukethwe

Izinto okufanele uzenze

Kusukela ekubukeni indawo kuya ezintweni ezifihlekile, thola ukuthi yini eyenza idolobha ngalinye kulawa lihluke ngosizo lwabantu bendawo abazazi kangcono.