AMABALENGWE OMSHWALENSE

I-Japan Host Insurance

AMABALENGWE OMSHWALENSE

I-Japan Host Insurance

Iyini i-Japan Host Insurance?

I-Japan Host Insurance ikhava izimo lapho uMbungazi* eba nesikweletu noma ezinye izindleko ezihlobene nokulimala kwabanye abantu noma umonakalo wempahla yabanye abantu ngenxa yokuhlalisa izivakashi ekhaya lakhe ngenkundla ye-Airbnb, nasezimweni lapho uMbungazi engena ezindlekweni ngenxa yokuthi indlu angumnikazi wayo yonakele ngenxa yokuhlala kweSivakashi*. Ezimweni lapho impahla yoMbungazi ilimala ngenxa yokuhlala kweSivakashi, ikhavareji yomshwalense izosebenza lapho ingxabano ephakathi koMbungazi kanye neSivakashi ingaxazululeki phakathi kwabo futhi uMbungazi ethinta i-Airbnb.

I-Japan Host Insurance iwuhlelo lomshwalense olungaphansi kwe-Sompo Japan Insurance Inc.

ABabungazi abadingi ukukhokhela amaphrimiyamu omshwalense ukuze bathole izinzuzo zohlelo lwe-Japan Host Insurance.

Sicela ubheke imininingwane elandelayo ephathelene nekhavareji yomshwalense we-Japan Host Insurance.

Iyini i-Japan Host Insurance?

I-Japan Host Insurance ikhava izimo lapho uMbungazi* eba nesikweletu noma ezinye izindleko ezihlobene nokulimala kwabanye abantu noma umonakalo wempahla yabanye abantu ngenxa yokuhlalisa izivakashi ekhaya lakhe ngenkundla ye-Airbnb, nasezimweni lapho uMbungazi engena ezindlekweni ngenxa yokuthi indlu angumnikazi wayo yonakele ngenxa yokuhlala kweSivakashi*. Ezimweni lapho impahla yoMbungazi ilimala ngenxa yokuhlala kweSivakashi, ikhavareji yomshwalense izosebenza lapho ingxabano ephakathi koMbungazi kanye neSivakashi ingaxazululeki phakathi kwabo futhi uMbungazi ethinta i-Airbnb.

I-Japan Host Insurance iwuhlelo lomshwalense olungaphansi kwe-Sompo Japan Insurance Inc.

ABabungazi abadingi ukukhokhela amaphrimiyamu omshwalense ukuze bathole izinzuzo zohlelo lwe-Japan Host Insurance.

Sicela ubheke imininingwane elandelayo ephathelene nekhavareji yomshwalense we-Japan Host Insurance.

Iyini i-Japan Host Insurance?

I-Japan Host Insurance ikhava izimo lapho uMbungazi* eba nesikweletu noma ezinye izindleko ezihlobene nokulimala kwabanye abantu noma umonakalo wempahla yabanye abantu ngenxa yokuhlalisa izivakashi ekhaya lakhe ngenkundla ye-Airbnb, nasezimweni lapho uMbungazi engena ezindlekweni ngenxa yokuthi indlu angumnikazi wayo yonakele ngenxa yokuhlala kweSivakashi*. Ezimweni lapho impahla yoMbungazi ilimala ngenxa yokuhlala kweSivakashi, ikhavareji yomshwalense izosebenza lapho ingxabano ephakathi koMbungazi kanye neSivakashi ingaxazululeki phakathi kwabo futhi uMbungazi ethinta i-Airbnb.

I-Japan Host Insurance iwuhlelo lomshwalense olungaphansi kwe-Sompo Japan Insurance Inc.

ABabungazi abadingi ukukhokhela amaphrimiyamu omshwalense ukuze bathole izinzuzo zohlelo lwe-Japan Host Insurance.

Sicela ubheke imininingwane elandelayo ephathelene nekhavareji yomshwalense we-Japan Host Insurance.

Inkathi yomshwalense

Le nkathi yomshwalense wohlelo lwamanje lomshwalense isuka ku-July 31, 2023 kuya ku-July 31, 2024.

Inkathi yomshwalense

Le nkathi yomshwalense wohlelo lwamanje lomshwalense isuka ku-July 31, 2023 kuya ku-July 31, 2024.

Inkathi yomshwalense

Le nkathi yomshwalense wohlelo lwamanje lomshwalense isuka ku-July 31, 2023 kuya ku-July 31, 2024.

Okuhilelekile nemibandela


Okuhilelekile nemibandela yokubhalisela i-Japan Host Insurance

Okuhilelekile nemibandelaOkuhilelekile nemibandela yokubhalisela i-Japan Host Insurance

Okuhilelekile nemibandelaOkuhilelekile nemibandela yokubhalisela i-Japan Host Insurance
Isinxephezelo somonakalo wempahla yoMbungazi
Ngaphansi kwemigomo, imibandela, nokungafakiwe okusebenzayo, ikhavareji ye-Japan Host Insurance izokhokhela ukulimala kweNdlu* kanye nempahla yoMbungazi* ngenxa yokuhlala kweSivakashi*. Ikhavareji yomshwalense womonakalo weNdlu uMbungazi ayiqashisayo noma ayiphathisiwe ukuze ayimenenje ingase inikezwe ngaphansi kwamakhavareji anezelwe achazwa ngezansi.

Isinxephezelo ngecala loMbungazi ngokulimala noma umonakalo wempahla
I-Japan Host Insurance iphinde futhi ikhave aBabungazi ngezindleko abangena kuzo ngokulimala noma umonakalo wempahla yeSivakashi noma eyabanye phakathi nokuhlala kweSivakashi eNdlini njengoba ibhukhwe enkundleni ye-Airbnb futhi obangelwe Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi.*

Isinxephezelo sezindleko ezidalwe uMbungazi ngalokho okumelwe akukhokhele abanye ukuze kuxazululwe izingozi ezihilela ukulimala noma ukonakala kwempahla
Ezimweni lapho uMbungazi ebhekana nezindleko ngenxa yenkokhelo okudingeka ayenze ukuze kuxazululwe ingozi ehilela ukulimala komzimba noma ukulimala kwempahla yeSivakashi noma eyabanye, i-Japan Host Insurance ingase isebenze ukuze kukhavwe izindleko uMbungazi abhekene nazo. Ingozi kumelwe kube ukuthi ibangelwe Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi futhi yenzeke phakathi nokuhlala kweSivakashi eNdlini njengoba ibhukhwe enkundleni ye-Airbnb ukuze ikhavareji isebenze. Ikhavareji ngayinye echazwe ngenhla ingaphansi kwemigomo esebenzayo, imibandela kanye nokunye okungafakiwe kwenqubomgomo ye-Japan Host Insurance.

1. Indawo Yokuhlala Enekhava

I-Japan Host Insurance ikhava iNdlu uMbungazi angumnikazi wayo, ayiqashile, noma ayiphathisiwe ukuze ayimenenje yeBhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi.

(*) Elithi iNdlu libhekisela ezindaweni ezigunyaziwe ngaphansi kwe-Hotel Business Act, eziqinisekisiwe ngaphansi kwe-National Strategic Special Zones Act, noma eziphawuliwe ngaphansi kwe-Housing Accommodation Business Act, noma ezinye izindawo okuqhutshwa kuzo ibhizinisi elifanayo lokuhlalisa abantu; inqobo nje uma kuhlangatshezwana nezimfuneko ezilandelayo:
 • Umnikazi wezindawo uMbungazi, ziqashwe uMbungazi, noma ziphathiswe uMbungazi ukuze azimenenje;
 • Izindawo zifakwe kuwebhusayithi ye-Airbnb; futhi
 • Izindawo zibhukhwa futhi zisetshenziswa umuntu oyamukele imibandela yesevisi ye-Airbnb futhi osebenzise iwebhusayithi ye-Airbnb. Izindawo zokuhlala zihlanganisa omahambanendlwana, amabhasi, izimoto zokukhempa, izindlu ezakhiwe esihlahleni, nezinye izindawo ezipakwayo futhi ezisetshenziswa njengezindawo zokuhlala. Izikebhe nama-watercraft nawo afakiwe uma esetshenziswa njengezindawo zokuhlala.


2. UMbungazi/ABabungazi

(*) Elithi aBabungazi lisho abantu abahileleke eBhizinisini Lokuhlalisa Izivakashi abahlinzeka ngeziNdlu futhi abanelayisense noma abavunyelwe ukuba benze kanjalo ngokuvumelana nomthetho osebenzayo.

3. Isivakashi/Izivakashi

(*) Elithi iZivakashi lisho abasebenzisi beBhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi, okuhlanganisa labo abamenywe ngumsebenzisi nalabo abasebenzisa ndawonye Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi.

(*) Elithi Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi lisho ibhizinisi lehhotela elichazwe ku-Hotel Business Act (Act No. 138 yango-1948), ibhizinisi elichazwe ku-National Strategy Special Area Act (Act No. 107 yango-2013), noma ibhizinisi lezindawo zokuhlala elichazwe ku-Housing Accommodation Business Act (Act No. 65 yango-2017), noma elinye ibhizinisi lendawo yokuhlala elifanayo, kanye nanoma yimiphi imisebenzi eyenziwa ngaphakathi noma ngaphandle kwaleyo Ndlu ehambisana namasevisi angenhla.
Isinxephezelo somonakalo wempahla yoMbungazi
Ngaphansi kwemigomo, imibandela, nokungafakiwe okusebenzayo, ikhavareji ye-Japan Host Insurance izokhokhela ukulimala kweNdlu* kanye nempahla yoMbungazi* ngenxa yokuhlala kweSivakashi*. Ikhavareji yomshwalense womonakalo weNdlu uMbungazi ayiqashisayo noma ayiphathisiwe ukuze ayimenenje ingase inikezwe ngaphansi kwamakhavareji anezelwe achazwa ngezansi.

Isinxephezelo ngecala loMbungazi ngokulimala noma umonakalo wempahla
I-Japan Host Insurance iphinde futhi ikhave aBabungazi ngezindleko abangena kuzo ngokulimala noma umonakalo wempahla yeSivakashi noma eyabanye phakathi nokuhlala kweSivakashi eNdlini njengoba ibhukhwe enkundleni ye-Airbnb futhi obangelwe Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi.*

Isinxephezelo sezindleko ezidalwe uMbungazi ngalokho okumelwe akukhokhele abanye ukuze kuxazululwe izingozi ezihilela ukulimala noma ukonakala kwempahla
Ezimweni lapho uMbungazi ebhekana nezindleko ngenxa yenkokhelo okudingeka ayenze ukuze kuxazululwe ingozi ehilela ukulimala komzimba noma ukulimala kwempahla yeSivakashi noma eyabanye, i-Japan Host Insurance ingase isebenze ukuze kukhavwe izindleko uMbungazi abhekene nazo. Ingozi kumelwe kube ukuthi ibangelwe Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi futhi yenzeke phakathi nokuhlala kweSivakashi eNdlini njengoba ibhukhwe enkundleni ye-Airbnb ukuze ikhavareji isebenze. Ikhavareji ngayinye echazwe ngenhla ingaphansi kwemigomo esebenzayo, imibandela kanye nokunye okungafakiwe kwenqubomgomo ye-Japan Host Insurance.

1. Indawo Yokuhlala Enekhava

I-Japan Host Insurance ikhava iNdlu uMbungazi angumnikazi wayo, ayiqashile, noma ayiphathisiwe ukuze ayimenenje yeBhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi.

(*) Elithi iNdlu libhekisela ezindaweni ezigunyaziwe ngaphansi kwe-Hotel Business Act, eziqinisekisiwe ngaphansi kwe-National Strategic Special Zones Act, noma eziphawuliwe ngaphansi kwe-Housing Accommodation Business Act, noma ezinye izindawo okuqhutshwa kuzo ibhizinisi elifanayo lokuhlalisa abantu; inqobo nje uma kuhlangatshezwana nezimfuneko ezilandelayo:

 • Umnikazi wezindawo uMbungazi, ziqashwe uMbungazi, noma ziphathiswe uMbungazi ukuze azimenenje;
 • Izindawo zifakwe kuwebhusayithi ye-Airbnb; futhi
 • Izindawo zibhukhwa futhi zisetshenziswa umuntu oyamukele imibandela yesevisi ye-Airbnb futhi osebenzise iwebhusayithi ye-Airbnb. Izindawo zokuhlala zihlanganisa omahambanendlwana, amabhasi, izimoto zokukhempa, izindlu ezakhiwe esihlahleni, nezinye izindawo ezipakwayo futhi ezisetshenziswa njengezindawo zokuhlala. Izikebhe nama-watercraft nawo afakiwe uma esetshenziswa njengezindawo zokuhlala.

 • 2. UMbungazi/ABabungazi

  (*) Elithi aBabungazi lisho abantu abahileleke eBhizinisini Lokuhlalisa Izivakashi abahlinzeka ngeziNdlu futhi abanelayisense noma abavunyelwe ukuba benze kanjalo ngokuvumelana nomthetho osebenzayo.

  3. Isivakashi/Izivakashi

  (*) Elithi iZivakashi lisho abasebenzisi beBhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi, okuhlanganisa labo abamenywe ngumsebenzisi nalabo abasebenzisa ndawonye Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi.

  (*) Elithi Ibhizinisi Lokuhlalisa Izivakashi lisho ibhizinisi lehhotela elichazwe ku-Hotel Business Act (Act No. 138 yango-1948), ibhizinisi elichazwe ku-National Strategy Special Area Act (Act No. 107 yango-2013), noma ibhizinisi lezindawo zokuhlala elichazwe ku-Housing Accommodation Business Act (Act No. 65 yango-2017), noma elinye ibhizinisi lendawo yokuhlala elifanayo, kanye nanoma yimiphi imisebenzi eyenziwa ngaphakathi noma ngaphandle kwaleyo Ndlu ehambisana namasevisi angenhla.

  Ikhavareji yomshwalense

  Umkhawulo ophezulu osebenzayo phakathi nenkathi yomshwalense ngu-¥100,000,000 JPY ngengozi ngayinye kanye nokungafakiwe okuthile.

  Ikhavareji yomshwalense

  Umkhawulo ophezulu osebenzayo phakathi nenkathi yomshwalense ngu-¥100,000,000 JPY ngengozi ngayinye kanye nokungafakiwe okuthile.

  Ikhavareji yomshwalense

  Umkhawulo ophezulu osebenzayo phakathi nenkathi yomshwalense ngu-¥100,000,000 JPY ngengozi ngayinye kanye nokungafakiwe okuthile.

  Okungafakiwe kukhavareji  Izinto eziyinhloko ezingakhaviwe yi-Japan Host Insurance (izigatshana eziphathelene nesinxephezelo somonakalo wempahla uMbungazi angumnikazi wayo)

  Okungafakiwe kukhavareji  Izinto eziyinhloko ezingakhaviwe yi-Japan Host Insurance (izigatshana eziphathelene nesinxephezelo somonakalo wempahla uMbungazi angumnikazi wayo)

  Okungafakiwe kukhavareji  Izinto eziyinhloko ezingakhaviwe yi-Japan Host Insurance (izigatshana eziphathelene nesinxephezelo somonakalo wempahla uMbungazi angumnikazi wayo)
  Izinto ezingafakiwe eNdlini:

  • Ikharensi, imali, insimbi eyigugu yohlobo lwe-bullion, amanothi noma okuthile kokuhweba.
  • Umhlaba, amanzi nanoma iyiphi enye into ekulowo mhlaba; kodwa-ke, lokhu ngeke kusebenze ekuthuthukisweni kwalowo mhlaba okubandakanya ingadi, imigwaqo kanye nendawo egandaywe ngamatshe (kodwa kuzosebenza kunoma yimuphi umhlaba owenezelwe noma indawo engaphansi kwaleyo ndlu) noma amanzi aqukethwe kunoma yiliphi ithangi elivalekile, nanoma iyiphi isistimu yamapayipi nanoma imiphi imishini yokuphrosesa.
  • Izilwane, okuhlanganisa, kodwa akupheleli, emfuyweni nezilwane ezifuywayo.
  • Izingodo nezitshalo ezimile.
  • Izikebhe, izindiza, imikhumbi-mkhathi namasathelayithi; nokho, lokhu ngeke kusebenze kunoma iziphi izikebhe ezingasebenzi futhi ezisetshenziswa njengeziNdlu.
  • Izimoto; nokho, lokhu ngeke kusebenze kunoma iyiphi imoto engahambi futhi esetshenziswa njengeNdlu.
  • Izimayini ezingaphansi komhlaba noma imihume yasezimayini nanoma iyiphi indlu engaphakathi kwalezo zimayini noma imihume.
  • Amadamu, imihosha nezindonga namazibuko.
  • Umahamba-nendlwana.
  • Izintambo zokudlulisa nokusabalalisa ezingamamitha angaphezu kuka-305 ukusuka eNdlini.


  • Izimo eziyinhloko lapho imali yomshwalense ingakhokhwa:
  • Impi, ukusetshenziswa kwamandla ngelinye izwe, inguquko kwezombusazwe, ukugumbuqelwa kukahulumeni, impi yombango, ukuvukela ngezikhali, noma ezinye izigameko ezifanayo noma izibhelu.
  • Umonakalo obangelwe imisebe, ukuqhuma noma okunye ukulimala okubangelwa ukuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliyasi yama-athomu egesi yenyukliya noma izinto ezingumthombo wenyukliya, okuthile okungase kuqhume, i-radioisotope noma izinto ezingcoliswe yiyo, noma ingozi ebangelwa yilokho, ngaphandle kokuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliya yama-athomu wamanyukliyasi wama-radioisotope asetshenziswa kwezokwelapha, kwezesayensi, noma kwezimboni.
  • Ubuphekula.
  • Ukusetshenziswa kabi noma ukusongela ngezinto ezinobuthi eziphilayo noma ezingamakhemikhali.
  • Umonakalo owenzeka ngaphambi noma ngemva kokuhlala kweSivakashi eNdlini njengoba ibhukhwe enkundleni ye-Airbnb.
  • Umonakalo obangelwe ukuziphatha kabi ngamabomu noma ukunganaki okukhulu kwaBabungazi.
  • njll.
  Izinto ezingafakiwe eNdlini:

 • Ikharensi, imali, insimbi eyigugu yohlobo lwe-bullion, amanothi noma okuthile kokuhweba.
 • Umhlaba, amanzi nanoma iyiphi enye into ekulowo mhlaba; kodwa-ke, lokhu ngeke kusebenze ekuthuthukisweni kwalowo mhlaba okubandakanya ingadi, imigwaqo kanye nendawo egandaywe ngamatshe (kodwa kuzosebenza kunoma yimuphi umhlaba owenezelwe noma indawo engaphansi kwaleyo ndlu) noma amanzi aqukethwe kunoma yiliphi ithangi elivalekile, nanoma iyiphi isistimu yamapayipi nanoma imiphi imishini yokuphrosesa.
 • Izilwane, okuhlanganisa, kodwa akupheleli, emfuyweni nezilwane ezifuywayo.
 • Izingodo nezitshalo ezimile.
 • Izikebhe, izindiza, imikhumbi-mkhathi namasathelayithi; nokho, lokhu ngeke kusebenze kunoma iziphi izikebhe ezingasebenzi futhi ezisetshenziswa njengeziNdlu.
 • Izimoto; nokho, lokhu ngeke kusebenze kunoma iyiphi imoto engahambi futhi esetshenziswa njengeNdlu.
 • Izimayini ezingaphansi komhlaba noma imihume yasezimayini nanoma iyiphi indlu engaphakathi kwalezo zimayini noma imihume.
 • Amadamu, imihosha nezindonga namazibuko.
 • Umahamba-nendlwana.
 • Izintambo zokudlulisa nokusabalalisa ezingamamitha angaphezu kuka-305 ukusuka eNdlini.

 • Izimo eziyinhloko lapho imali yomshwalense ingakhokhwa:

 • Impi, ukusetshenziswa kwamandla ngelinye izwe, inguquko kwezombusazwe, ukugumbuqelwa kukahulumeni, impi yombango, ukuvukela ngezikhali, noma ezinye izigameko ezifanayo noma izibhelu.
 • Umonakalo obangelwe imisebe, ukuqhuma noma okunye ukulimala okubangelwa ukuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliyasi yama-athomu egesi yenyukliya noma izinto ezingumthombo wenyukliya, okuthile okungase kuqhume, i-radioisotope noma izinto ezingcoliswe yiyo, noma ingozi ebangelwa yilokho, ngaphandle kokuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliya yama-athomu wamanyukliyasi wama-radioisotope asetshenziswa kwezokwelapha, kwezesayensi, noma kwezimboni.
 • Ubuphekula.
 • Ukusetshenziswa kabi noma ukusongela ngezinto ezinobuthi eziphilayo noma ezingamakhemikhali.
 • Umonakalo owenzeka ngaphambi noma ngemva kokuhlala kweSivakashi eNdlini njengoba ibhukhwe enkundleni ye-Airbnb.
 • Umonakalo obangelwe ukuziphatha kabi ngamabomu noma ukunganaki okukhulu kwaBabungazi.
 • njll.
 • Izimo eziyinhloko lapho imali yomshwalense ingakhokhwa (izigatshana eziphathelene nesinxephezelo somonakalo nezindleko ezidalwe uMbungazi)


  • Impi, ukusetshenziswa kwamandla ngelinye izwe, izinguquko kwezombusazwe, ukuketulwa kukahulumeni, impi yombango, ukuvukela ngezikhali, noma ezinye izigameko ezifanayo noma izibhelu.
  • Umonakalo obangelwe imisebe, ukuqhuma noma okunye ukulimala okubangelwa ukuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliyasi yama-athomu egesi yenyukliya noma izinto ezingumthombo wenyukliya, okuthile okungase kuqhume, i-radioisotope noma izinto ezingcoliswe yiyo, noma ingozi ebangelwa yilokho, ngaphandle kokuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliya yama-athomu wamanyukliyasi wama-radioisotope asetshenziswa kwezokwelapha, kwezesayensi, noma kwezimboni.
  • Umonakalo obangelwe ukuziphatha kabi ngamabomu kwaBabungazi.
  • Izindleko noma isikweletu ezihlotsheni ezihlala naBabungazi, ngaphandle kwezimo lapho uMbungazi edala umonakalo noma izindleko zokukhokhelwa okudingekayo kwalezo zihlobo ngomonakalo weNdlu uMbungazi ayiqashisile noma ayiphathiswe ukuba ayimenenje.
  • Izindleko noma isikweletu esidalwa ukukhubazeka emzimbeni okubangelwe yizisebenzi zaBabungazi ngesikhathi zisebenzela aBabungazi.
  • Ezimweni lapho kunesivumelwano esikhethekile esiphathelene nesinxephezelo somonakalo ophakathi koMbungazi nomunye umuntu, isikweletu sinqunywa ngaleso sivumelwano.
  • Izindleko zezingozi noma isikweletu esibangelwa amanzi angcolile noma intuthu.
  • Izindleko zezingozi noma isikweletu esibangelwa umsebenzi oyiphrofeshinali owenziwa abameli, abameli bakwelinye izwe ababhalisiwe, abagcini-mabhuku bezimali zomphakathi abaqinisekisiwe, abagcini-mabhuku bezimali zentela, abaklami, amadizayina, abaphenyi bomhlaba nezindlu, ababhali bezomthetho, ababhali babaphathi, odokotela bezilwane, noma abanye abantu abanjengalabo.
  • Izindleko zezingozi ezibangelwa noma isikweletu esibangelwa ukuphathwa, ukusetshenziswa, noma ukumenenja noma iyiphi indiza, izimoto, noma isikebhe noma imoto ngaphandle kweNdlu, ngaphandle kwanoma yimuphi umonakalo obangelwe ukusetshenziswa noma ukumenenja imoto noma isikebhe ngaphandle kwesakhiwo ngenkathi usebenzisa leyo moto noma isikebhe ngaphandle kwesakhiwo njengeNdlu.
  • Izindleko zezingozi ezibangelwa noma isikweletu esibangelwa umsebenzi wokwakhiwa kweNdlu eqashisiwe noma uMbungazi ayinikwe ukuba ayimenenje, njengokulungisa, ukunweba noma ukudiliza, ngaphandle kwalapho uMbungazi eye wahileleka khona emsebenzini abezenzela wona.
  • Izindleko zezingozi noma isikweletu esibangelwa ukoniwa kweNdlu eqashisiwe noma ephathiswe uMbungazi ukuze ayimenenje ngenxa yokuzamazama komhlaba, ukuqhuma, izikhukhula, ama-tsunami, noma izinhlekelele zemvelo ezinjengalezo, ngaphandle kwezimo lapho umonakalo ubangelwa umlilo.
  • njll.

 • Impi, ukusetshenziswa kwamandla ngelinye izwe, izinguquko kwezombusazwe, ukuketulwa kukahulumeni, impi yombango, ukuvukela ngezikhali, noma ezinye izigameko ezifanayo noma izibhelu.
 • Umonakalo obangelwe imisebe, ukuqhuma noma okunye ukulimala okubangelwa ukuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliyasi yama-athomu egesi yenyukliya noma izinto ezingumthombo wenyukliya, okuthile okungase kuqhume, i-radioisotope noma izinto ezingcoliswe yiyo, noma ingozi ebangelwa yilokho, ngaphandle kokuqhuma kwenyukliya noma ukubola kwenyukliya yama-athomu wamanyukliyasi wama-radioisotope asetshenziswa kwezokwelapha, kwezesayensi, noma kwezimboni.
 • Umonakalo obangelwe ukuziphatha kabi ngamabomu kwaBabungazi.
 • Izindleko noma isikweletu ezihlotsheni ezihlala naBabungazi, ngaphandle kwezimo lapho uMbungazi edala umonakalo noma izindleko zokukhokhelwa okudingekayo kwalezo zihlobo ngomonakalo weNdlu uMbungazi ayiqashisile noma ayiphathiswe ukuba ayimenenje.
 • Izindleko noma isikweletu esidalwa ukukhubazeka emzimbeni okubangelwe yizisebenzi zaBabungazi ngesikhathi zisebenzela aBabungazi.
 • Ezimweni lapho kunesivumelwano esikhethekile esiphathelene nesinxephezelo somonakalo ophakathi koMbungazi nomunye umuntu, isikweletu sinqunywa ngaleso sivumelwano.
 • Izindleko zezingozi noma isikweletu esibangelwa amanzi angcolile noma intuthu.
 • Izindleko zezingozi noma isikweletu esibangelwa umsebenzi oyiphrofeshinali owenziwa abameli, abameli bakwelinye izwe ababhalisiwe, abagcini-mabhuku bezimali zomphakathi abaqinisekisiwe, abagcini-mabhuku bezimali zentela, abaklami, amadizayina, abaphenyi bomhlaba nezindlu, ababhali bezomthetho, ababhali babaphathi, odokotela bezilwane, noma abanye abantu abanjengalabo.
 • Izindleko zezingozi ezibangelwa noma isikweletu esibangelwa ukuphathwa, ukusetshenziswa, noma ukumenenja noma iyiphi indiza, izimoto, noma isikebhe noma imoto ngaphandle kweNdlu, ngaphandle kwanoma yimuphi umonakalo obangelwe ukusetshenziswa noma ukumenenja imoto noma isikebhe ngaphandle kwesakhiwo ngenkathi usebenzisa leyo moto noma isikebhe ngaphandle kwesakhiwo njengeNdlu.
 • Izindleko zezingozi ezibangelwa noma isikweletu esibangelwa umsebenzi wokwakhiwa kweNdlu eqashisiwe noma uMbungazi ayinikwe ukuba ayimenenje, njengokulungisa, ukunweba noma ukudiliza, ngaphandle kwalapho uMbungazi eye wahileleka khona emsebenzini abezenzela wona.
 • Izindleko zezingozi noma isikweletu esibangelwa ukoniwa kweNdlu eqashisiwe noma ephathiswe uMbungazi ukuze ayimenenje ngenxa yokuzamazama komhlaba, ukuqhuma, izikhukhula, ama-tsunami, noma izinhlekelele zemvelo ezinjengalezo, ngaphandle kwezimo lapho umonakalo ubangelwa umlilo.
 • njll.
 • Amakleyimu omshwalense

  Amakleyimu omshwalense

  Isaziso sengozi


  Uma uMbungazi eqaphela ukulimala noma umonakalo wempahla yeSivakashi noma omunye umuntu, uMbungazi kufanele atshele i-Airbnb ngaso leso sikhathi ngoba umshwalense ungase usebenze. Ngokufanayo, uma uMbungazi eqaphela umonakalo wendlu uMbungazi angumnikazi wayo, uMbungazi kufanele azise i-Airbnb uma yena neSivakashi sakhe behluleka ukufinyelela isivumelwano sesixazululo saleso sigameko emahoreni angu-72 kusuka ekuxhumaneni kokuqala neSivakashi ngoba umshwalense ungase usebenze.

  Isicelo sokuthunyelwa kwenqubomgomo yomshwalense


  La mabalengwe e-Japan Host Insurance awahlanganisi yonke imigomo, imibandela, imikhawulo, nokungafakiwe kwenqubomgomo yomshwalense. Ukuze ucele ikhophi yenqubomgomo yomshwalense, sicela uthintane ne-Aon Japan Ltd. futhi ufake imininingwane yakho ye-akhawunti ye-Airbnb.

  Inkampane ezibophezele ukukhokha umshwalense


  I-Sompo Japan Insurance Inc.