AirCover

Ukuvikelwa okuphelele kwezohambo.
Ifakwa njalo, ihlezi imahhala.
Ku-Airbnb kuphela.

AirCover

Ukuvikelwa okuphelele kwezohambo.
Ifakwa njalo, ihlezi imahhala.
Ku-Airbnb kuphela.

I-AirCover inikeza izivikelo ezine kuzo zonke izivakashi kukho konke ukuhlala

Isiqinisekiso Sokuvikelwa Kokubhukha

Esimweni cishe esingenakwenzeka sokuthi uMbungazi udinga ukukhansela ukubhukha kwakho phakathi nezinsuku ezingu-30 ngemva kokungena kwakho, sizokutholela ikhaya elifanayo noma elingcono, noma sizokubuyisela imali.

Isiqinisekiso Sokungena

Uma ungakwazi ukungena ekhaya lakho futhi uMbungazi engakwazi ukuxazulula leyo nkinga, sizokutholela ikhaya elifanayo noma elingcono lenkathi yokuhlala kwakho yasekuqaleni, noma sikubuyisele imali.

Isiqinisekiso Sokuthola Okubhukhile

Uma nganoma yisiphi isikhathi phakathi nokuhlala kwakho uthola ukuthi indlu yakho ayifani nalokho okukhangisiwe—ngokwesibonelo, ifriji alisasebenzi futhi uMbungazi wakho akakwazi ukulilungisa kalula, noma inamakamelo ambalwa kunalawo abhaliwe—uzoba nezinsuku ezintathu zokuyibika futhi sizokutholela ikhaya elifanayo noma elingcono, noma sikubuyisele imali.

Inombolo Yosizo Yamahora angu-24

Uma kwenzeka uzizwa ungaphephile, uzokwazi ukuxhumana ngokushesha nama-ejenti aqeqeshelwe ngokukhethekile ezokuphepha, phakathi nosuku nasebusuku.
Thola imininingwane ephelele mayelana nendlela i-AirCover evikela ngayo ukubhukha kwakho nanoma yikuphi okungafakiwe okusebenzayo.

I-Airbnb kuphela ekunikeza i-AirCover

AirbnbIzimbangi
Isiqinisekiso Sokuvikelwa Kokubhukha
Isiqinisekiso Sokungena
Isiqinisekiso Sokuthola Okubhukhile
Inombolo Yosizo Yamahora angu-24
Izinzuzo ze-AirCover uma ziqhathaniswa nokuvikelwa okuphelele okunikezwa mahhala izimbangi zethu eziseduze kakhulu kusukela ngo-March 2022.

Konke ukubhukha kuza ne-AirCover

Imibuzo yakho iyaphendulwa

Awukutholi okufunayo? Vakashela i-Help Center yethu

Kukhona ne-AirCover Yababungazi

Unesifiso sokubungaza? Nge-AirCover Yababungazi, ungazizwa uqiniseka ngokuqalisa.
Funda ngokubungaza