Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukuvikelwa okuthuthukisiwe kwaBabungazi nezivakashi

  Sinezela ukuvikeleka okwengeziwe kwe-AirCover emphakathini wethu wonkana.
  Ngu Airbnb ngo- Mey 11, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-4
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 16, 2022

  Okuvelele

  • I-AirCover Yababungazi kanye ne-AirCover inikeza izivikelo zaBabungazi nezivakashi

  • Izivakashi zizotshelwa ukuthi kungase kudonswe imali endleleni yazo yokukhokha esefayelini uma zibangela umonakalo endaweni yakho noma empahleni yakho*

  Amandla e-Airbnb asekelwe ekuzibophezeleni kwakho ekuqinisekiseni ukuthi izivakashi zihlala kahle. Esimweni esingavamile lapho kwenzeka okuthile okungaphezu kwamandla akho, futhi ungakwazi ukuxazulula inkinga, sifuna izivakashi zakho zazi ukuthi i-Airbnb ikhona ukuze isize.

  Ngo-November 2021, sethule I-AirCover Yababungazi. Manje sesifake I-AirCover yezivakashi, enikeza izivikelo zamahhala zawo wonke umphakathi. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi wonke umuntu unokuzethemba kokubungaza kanye nokuhlala ku-Airbnb.

  Siphinde sibe nemininingwane emisha emayelana ne-AirCover Yababungazi ezokuvumela ukuthi uthumele isicelo sokubuyiselwa imali ngokushesha, kanye nezilungiso ezimayelana nezimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo nokukhipha i-COVID-19 njengesimo esingalindelekile ezivakashini.

  Imininingwane emayelana nokuvikeleka kwesivakashi esisha ngaphansi kwe-AirCover

  UMbungazi uhlezi engumuntu ongcono kakhulu ongaxazulula izinto ezikhathaza izivakashi. Kodwa uma kuvela inkinga enkulu (izibonelo ezingezansi) phakathi nokuhlala kwesivakashi futhi ungakwazi ukuyixazulula, izivakashi manje sezikhavwe yizivikelo ezine njalo lapho zihlala ku-Airbnb:

  1. Isiqinisekiso Sokuvikelwa Kokubhukha: Esimweni esingavamile sokuthi udinge ukukhansela ukubhukha kwesivakashi zingakapheli izinsuku ezingu-30 ngemva kokungena, sizotholela isivakashi sakho ikhaya elifanayo noma elingcono okuyizindleko ezizothwalwa yi-Airbnb, noma sizosibuyisela imali.
  2. Isiqinisekiso Sokungena: Uma isivakashi singakwazi ukungena endaweni yakho futhi ungakwazi ukuyixazulula leyo nkinga—ngokwesibonelo, uma isivakashi sakho singakwazi ukungena endlini yakho futhi singakwazi ukuxhumana nawe—sizotholela isivakashi sakho ikhaya elifanayo noma elingcono lenkathi yokuhlala kwaso yasekuqaleni okuyizindleko ezizothwalwa yi-Airbnb, noma sizosibuyisela imali.
  3. Isiqinisekiso Sokuthola Okubhukhile: Uma nganoma yisiphi isikhathi phakathi nokuhlala kwesivakashi, sithola ukuthi indawo yakho ayifani nalokho okukhangisiwe—ngokwesibonelo, ifriji alisasebenzi futhi awukwazi ukulilungisa kalula, noma inamakamelo ambalwa kunalawo abhaliwe—isivakashi sinezinsuku ezintathu zokuyibika, futhi sizotholela isivakashi sakho ikhaya elifanayo noma elingcono okuyizindleko ezizothwalwa yi-Airbnb, noma sizosibuyisela imali.
  4. Inombolo Yosizo Yamahora angu-24: Uma kwenzeka isivakashi sizizwa singaphephile, sizothola usizo ngokuphazima kweso kuma-ejenti ezokuphepha aqeqeshiwe, emini noma ebusuku.

  Thola imininingwane ephelele mayelana nendlela i-AirCover evikela ngayo ukubhukha kwesivakashi ngasinye nanoma yikuphi okungafakiwe.

  Ukuphendulwa kwemibuzo yakho emayelana nokuvikeleka kwesivakashi esisha

  Yini eyenza izivakashi zifanelekele ukubhukha kabusha noma ukubuyiselwa imali?
  Nakuba i-AirCover ivikela izivakashi ezinkingeni ezibucayi ezingase zingahambi kahle ngesikhathi sokuhlala, ayizihlanganisi ezinye izinkinga ezincane.

  Nazi ezinye izibonelo zezinkinga ezincane, ngokuvamile ebezingeke zifanelekele ukubhukha kabusha noma ukubuyiselwa imali:

  • Isitsha esingcolile esishiywe kusinki
  • Izinambuzane ezivamile ezibonwe ngaphandle kukavulande (njengezintuthwane)
  • Isevisi engabalulekile engekho (njenge-toaster ephukile)

  Nazi izibonelo zezinkinga zezinga eliphezulu, lapho ukubhukha kabusha noma ukubuyiselwa imali kungase kudingeke kuhlolwe:

  • Ukunganembi okukhulu okutholakala encazelweni yendlu (njengokungabonakali kolwandle njengoba kukhangisiwe)
  • Isevisi enkulu noma edingekayo engekho (njengokushisa, i-wifi, noma amanzi)
  • Iziqondiso zokungena ezingekho noma ukhiye ongalungile ekungeneni futhi uMbungazi akatholakali (okungabeka ukuphepha kwezivakashi engozini)

  Ingabe nizodinga izivakashi zixhumane nami uma kunenkinga?
  Uma kuvela inkinga phakathi nokuhlala kwesivakashi, ithimba lethu Elisiza Umphakathi lihlezi linxusa izivakashi ukuthi zithintane noMbungazi wazo kuqala ukuze ayixazulule. ABabungazi bangabantu abangcono kakhulu abangasiza ngokuqondene nalokho okukhathaza isivakashi.

  Uma inkinga ingenakuxazululwa noMbungazi waso, isivakashi sinamahora angu-72 kusukela lapho sithola inkinga okuba sixhumane ne-Airbnb ukuze sithole usizo. Ithimba lethu elikhethekile Elisiza Umphakathi licabangela ubukhulu benkinga yohambo isikhathi ngasinye lapho lisebenza naBabungazi nezivakashi ukuze kuxazululwe inkinga.

  Uma Ithimba Elisiza Umphakathi liqinisekisa ukuthi isivakashi sibhekene nenkinga enkulu yohambo, isivakashi singase sivikelwe yi-AirCover.

  Ingabe izivakashi zizofanelekela ukubuyiselwa imali uma ziqhubeka zihlezi kulelo khaya?
  Ezimweni eziningi, izivakashi zizofanelekela kuphela ukubuyiselwa imali ephelele ngobusuku obungachithwanga endaweni yoMbungazi. Lapho izivakashi zikhetha ukuhlala kuleyo ndawo, ngokuvamile zizofanelekela kuphela ukubuyiselwa ingxenye yemali yobusuku obuthintwe inkinga enkulu yohambo. Ngokwesibonelo, isivakashi singase sifanelekele ukubuyiselwa ingxenye yemali uma siqhubeka sihlezi kulelo khaya kodwa ihitha yamanzi ashisayo ibiphukile ubusuku obubili bokuhlala kwaso.

  Kuzo zonke izimo, uma isivakashi sithinta Ithimba Elisiza Umphakathi, inqubo yethu evamile iwukuzikhumbuza ukuthi zixhumane noMbungazi ngokuqondile uma zingakakwenzi lokho. Ithimba lethu Elisiza Umphakathi lizophinde lixhumane noMbungazi ngaphandle kwalapho kunenkinga enkulu yokuphepha ephuthumayo.

  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nendlela ipholisi yokuphinde ubhukhe nokubuyiselwa imali esebenza ngayo

  Ukuvikelwa okuthuthukisiwe kwaBabungazi

  Usizo olushesha kakhudlwana lokudlulisela izicelo zokubuyiselwa imali
  Ngokusekelwe embikweni wenu, siye sashintsha ukuvikelwa komonakalo we-AirCover Yababungazi kusukela sayethula ngo-November odlule. Ngesikhathi sethula i-AirCover Yababungazi, bekudingeka ulinde amahora angu-72 ukuze uthole impendulo evela esivakashini nganoma yiziphi izicelo zokubuyiselwa imali ngaphambi kokuthinta Ithimba Elisiza Umphakathi.

  Sibuyekeze uhlelo ngokusekelwe embikweni wenu—futhi manje, usungathinta Ithimba Elisiza Umphakathi ukuze uthole usizo uma isivakashi singaphenduli phakathi namahora angu-24. Sishintshe le nqubomgomo ukuze sibhekane ngokuqondile namakhomenti avela kuBabungazi.

  Ukwenza izivakashi zilandise ngomonakalo
  Ukuze sisize kangcono umphakathi wethu waBabungazi, kusukela ekupheleni kuka-May, uma isivakashi, othile esimmemayo, noma isilwane esifuywayo sibangele umonakalo phakathi nokuhlala, kungase kudonswe imali endleleni yokukhokha yesivakashi egciniwe.*

  Esimweni somonakalo, uzothumela isicelo sokubuyiselwa imali soMshwalense womonakalo wombungazi eSisikhungweni sethu Sesixazululo, njengengxenye ye-AirCover Yababungazi.

  Uma isivakashi sakho singaphenduli phakathi namahora angu-24, ungasidlulisela isicelo sakho Ethimbeni Elisiza Umphakathi. Sizohlola noma yibuphi ubufakazi futhi singase sidonse imali endleleni yokukhokha yezivakashi zakho uma sithola ukuthi yizo ezidale umonakalo.

  Njengengxenye yalokhu kulungisa, imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo izokhishwa ekhasini lamasethingi endlu. Uma ngaphambilini ubunemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo, lokhu ngeke kusasebenza ku-akhawunti yakho yokubungaza. Funda kabanzi

  Ukususa i-COVID-19 njengesimo esingalindelekile ezivakashini
  Manje njengoba i-COVID-19 iyingxenye eyaziwayo yomhlaba wethu, amazwe amaningi aseye esigabeni esisha ekusabeleni kwawo, futhi sibuyekeze indlela yethu yokukhansela okuhlobene ne-COVID-19 ngokubonisana nabeluleki bezempilo.

  Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, ukuba ne-COVID-19 ngeke kusabhekwa njengesimo esingalindelekile (ngaphandle kokubhukha kwabantu base-South Korea nase-mainland China). Uma isivakashi sikhansela ukubhukha kwaso ngoba siphethwe yi-COVID-19, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza.

  Sithemba ukuthi lolu shintsho luzokwenza uzizwe uvikelekile kakhudlwana njengoba ugcwalisa amakhalenda akho, ikakhulukazi ngaphambi kwezinkathi zonyaka ezimatasa.

  *Ukukhokhisa indlela yokukhokha yesivakashi esinako akusebenzi ekuhlaleni kwase-China, e-Japan, noma e-India.

  Umshwalense womonakalo wombungazi awuyona ipholisi yomshwalense. Ayibavikeli aBabungazi abanikeza ukuhlala e-Japan, lapho okusebenza khona Umshwalense woMbungazi wase-Japan noma Ababungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abanikeze ukuhlala e-mainland China, kusebenza Uhlelo Lokuvikelwa Kombungazi wase-China. Khumbula ukuthi kuneminye imigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • I-AirCover Yababungazi kanye ne-AirCover inikeza izivikelo zaBabungazi nezivakashi

  • Izivakashi zizotshelwa ukuthi kungase kudonswe imali endleleni yazo yokukhokha esefayelini uma zibangela umonakalo endaweni yakho noma empahleni yakho*

  Airbnb
  Mey 11, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?