Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-August 15, phinda uhlole lapha ngo-July 15, 2020 ukuze uthole okwakamuva.

  Izeluleko zokuhamba nemininingwane ye-COVID-19

  Kuvuselelwe ngo-May 1, 2020

  Ngo-March 11, 2020, i-World Health Organization (WHO) yaphawula kabusha i-coronavirus (i-COVID-19) ekubeni yi- Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) yaba wubhubhane.

  Ngokucabangela ubungozi bezempilo nokuphepha, situsa ukuthi ababungazi kanye nezivakashi bahlole isiqondiso sokuhamba nezeluleko zezempilo ezikhishwe ohulumeni abathintekayo neziphathimandla zezempilo.

  Sinikezela ngohlu lwezinsiza ukuze uzisebenzise:

  Imininingwane ye-World Health Organization (WHO)

  Australia

  Canada

  I-People's Republic of China

  France

  Germany

  India

  Israel

  Italy

  Japan

  New Zealand

  Singapore

  South Korea

  Thailand

  United Kingdom

  United States

  Ulutholile usizo obuludinga?