Yeqela kokuqukethwe
    Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
    Okwakamuva nge-COVID-19
    Uma izinhlelo zakho zohambo zishintshile ngenxa ye-COVID-19, ungashintsha noma ukhansele ukubhukha ekhasini lakho lohambo.

    Imigomo nezinqubomgomo

    Le migomo, izinqubomgomo nezindinganiso ziyasebenza ekufinyeleleni kwakho nasekusebenziseni Inkundla ye-Airbnb ngaphezu Kwemigomo yethu YeSevisi Nemigomo Yesevisi Yokukhokha.