Yeqela kokuqukethwe
Bhalisa
Bhalisa Ngenombolo Yocingo
·
Amandla ephasiwedi: ibuthakathaka
Okungenani izinhlamvu ezingu8
Iqukethe inombolo noma uphawu
Ukuze uvule i-akhawunti, kudingeka okungenani ube neminyaka engu-18. Abanye abantu abasebenzisa i-Airbnb ngeke babone usuku lwakho lokuzalwa.
Ngokuchofoza okuthi Bhalisa noma Qhubeka nge, ngiyavumelana ne Imigomo Yesevisi, Imigomo Yesevisi Yokukhokha, Umthetho Wobumfihlo, kanye ne Inqubomgomo Yokungabandlululi yeAirbnb.
Usuvele unayo i-akhawunti?
Ngena ngemvume ku-akhawunti