Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukuxoxa ngobandlululo Emibuzweni Nezimpendulo Zababungazi be-Airbnb

  Ababungazi banikezana imibono ehlukahlukene ekuboneni ukucwasa nokwakha umphakathi.
  Ngu Airbnb ngo- Eph 1, 2019
  ividiyo yemizuzu engu-6
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 14, 2022

  Okuvelele

  • Ababungazi bafuna ukuthola imininingwane ebalulekile ngezivakashi zabo

  • Kuvezwe ukukhathazeka ngamathuba okuba izithombe zisetshenziswe kabi ngendlela eyephula inqubomgomo yethu engenalo ubandlululo

  • Inqubomgomo ye-Airbnb yesithombe sephrofayili yesivakashi iyindlela yokusingatha lezi zinkinga

  E-Airbnb, siqhuba amaseshini ngokuqhubekayo nababungazi bethu ukuze sibe nezingxoxo ezibalulekile ngezindaba ezibaluleke kakhulu kubo. Kungakhathaliseki ukuthi sixoxa ngezilinganiso zendawo noma ukuphawula kwababungazi, lawa maseshini wonke anezinto ezimbalwa afana ngazo—athembekile, awafihli lutho, futhi angasingatha izindaba ezinzima.

  Ukubona le mibono engafani evela emphakathini wababungazi

  Ngo-October 2018, i-Airbnb yashintsha indlela izithombe zephrofayili zezivakashi eziboniswa ngayo ukuze ikhuthaze ukwenziwa kwezinqumo okungachemi enqubweni yokubhukha. Manje, izithombe zephrofayili zezivakashi ziboniswa kuphela ngemva kokuba ukubhukha sekuqinisekisiwe.

  Phakathi neseshini yaBabungazi yeMibuzo Nezimpendulo e-London ngo-April 2019, ababungazi baxoxa ngegalelo lalolu shintsho, olwaholela engxoxweni enzulu ngokucwasa nobandlululo. Kungakhathaliseki ukuthi siyabona noma cha, sonke sinezinkolelo nokucwasa amaqembu athile kanye nezinhlobo zabantu. Futhi nakuba sizama ukuba nomqondo ovulekile, ngezinye izikhathi ukucwasa—kungakhathaliseki ukuthi sikwenza ngamabomu noma cha—kusenza senze izinqumo ezithinta abanye.

  Abanye ababungazi baveze ukukhathazeka ngalolu shintsho, begcizelela indima ebalulekile izithombe ezingaba nayo ekubanikezeni imininingwane ngezivakashi zabo. Kodwa abanye abaningi, njengo-Dennis, balwamukele ngenjabulo lolu shintsho, beveza indlela izithombe ezingaba negalelo ngayo obandlululweni.

  “Ngibe nezivakashi eziningi eziza kimi zithi, ‘Isizathu esingenze ngakhetha wena [ukuba ube umbungazi wami] ukuthi bengazi ukuthi ngeke wenqabe ngenxa yalokho engiyikho,’” kusho u-Dennis.

  U-Laura Chambers, owayeyi-General Manager ye-Airbnb ngaleso sikhathi, wavala ingxoxo ngokuvuma ukuthi izingxoxo ezimayelana nobandlululo ziyinkimbinkimbi futhi ziyinselele, kodwa zibalulekile. Ukubandlulula kungaba nzima ukuxoxa ngakho, kodwa kufanele sibhekane nakho ngqo—ndawonye—ngaphambi kokulwa nako.

  Ukuqonda indlela izithombe zephrofayili yesivakashi ezisebenza ngayo ku-Airbnb

  Sonke siyacwasa. Kodwa izinkampane ezinjenge-Airbnb zingasiza ekusunguleni amathuluzi asiza ekuvimbeleni abantu bangenzi izinqumo ezinokucwasa—yingakho sizibophezele ngo-2016 ukuba sihlole indlela esibonisa ngayo izithombe zephrofayili zezivakashi enqubweni yokubhukha. Manje izithombe zephrofayili zezivakashi aziboniswa ababungazi kuze kube yilapho ukubhukha sekuqinisekisiwe, okukhuthaza ababungazi ukuba benze izinqumo ngokungachemi.

  Sifinyelele lesi sinqumo ngemva kokubamba iqhaza ezingxoxweni eziningana nababungazi nezivakashi. Nakuba iningi lezivakashi linikeza isithombe, ezinye zisitshele ukuthi azifuni ukusibonisa izithombe zazo uma zibhukha. Siyakuqaphela nalokho okuzikhathazayo ngokuthi izithombe zingase zisetshenziswe kabi ngendlela eyephula umthetho wokungabandlululi.

  Ngesikhathi esifanayo, ababungazi basitshele ukuthi bayazithanda izithombe zephrofayili ngoba zingasiza ababungazi nezivakashi bazane ngaphambi kokuqala kohambo futhi zisize ababungazi bakhumbule izivakashi zabo lapho zifika. Ngaphezu kwalokho, sibone indlela izithombe ezingaba ngayo ithuluzi eliwusizo ekuthuthukiseni ukwethembana nokuphromotha umphakathi.

  Inqubomgomo esinayo namhlanje iklanyelwe ukuzama ukuhlangabezana nezidingo zababungazi nezivakashi. Umgomo wethu ulula: ukusungula umhlaba lapho noma ubani engazizwa esekhaya. Ukubonisa ababungazi isithombe sesivakashi ngemva kokwamukela ukubhukha kuyindlela yethu yokuzama ukugcina leyo bhalansi. Funda kabanzi ngalolu shintsho

  Ukuze sinikeze ababungazi abanjengawe ukulawula okwengeziwe kule nqubo futhi sikusize wakhe ukwethembana nezivakashi ngaphambi kohambo, ungenza lokhu:

  Lezi zinyathelo zingasiza ababungazi kuyilapho zinciphisa ubandlululo. Sisungule namathuluzi achaza izinhlobo zokucwasa nemibono echemayo ngeqembu labantu elithile, indlela okungakuphazamisa ngayo okokuzithokozisa kwelungu lomphakathi enkundleni ye-Airbnb, nalokho ongakwenza ukuze ukuxazulule.

  Kodwa kunokwengeziwe ongakwenza, futhi siyazi ukuthi lokhu kuphakathi kwezingxoxo eziningi ezibalulekile. Sizoqhubeka sihlangana nababungazi ukuze sifunde indlela esingasebenza ngayo ndawonye ukuze senze abantu bazo zonke izizinda bazizwe bephephile, behlonishwa, futhi bamukelwa.

  Okuvelele

  • Ababungazi bafuna ukuthola imininingwane ebalulekile ngezivakashi zabo

  • Kuvezwe ukukhathazeka ngamathuba okuba izithombe zisetshenziswe kabi ngendlela eyephula inqubomgomo yethu engenalo ubandlululo

  • Inqubomgomo ye-Airbnb yesithombe sephrofayili yesivakashi iyindlela yokusingatha lezi zinkinga

  Airbnb
  Eph 1, 2019
  Ingabe lokhu kube wusizo?