Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Indlela entsha esilwa ngayo nobandlululo ku-Airbnb

  Ukwethula i-Project Lightouse ukuze kudalulwe, kuhlolwe, futhi kunqotshwe ubandlululo.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 15, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-7
  Kulungiswe ngomhla ka- Dis 13, 2022

  Okuvelele

  • I-Project Lighthouse izosisiza siqonde ukuthi ukucwasa ngokohlanga kwenzeka nini nokuthi kanjani ku-Airbnb

  • Sisebenza namaqembu ezamalungelo enhlalakahle yabantu ukuze siqinisekise ukuthi sithatha lezi zinyathelo ezibalulekile ngendlela ecabangelayo

  • Sisebenza nezinhlangano zephrayivesi ezihamba phambili ukuze siqinisekise ukuthi iphrayivesi yawo wonke umuntu iyahlonishwa

  Umbhalo woMhleli: Sikhiphé ezakamuva ezintsha ngo-December 2022 ezichaza ngemiphumela yethu yokuqala ye-Project Lighthouse, kanjalo nomsebenzi owengeziwe esiwenzayo ukulwisana nokucwasa. Thola imininingwane.

  Umgomo wethu ubulokhu ungukusungula umhlaba lapho noma ngubani engazizwa esekhaya. Ubandlululo, inzondo nokucwasa kuphambene nakho konke ekukholelwa kukho njengenkampani nomphakathi womhlaba wonke. Kusukela ngo-2016, sesisuse abantu abayizigidi ezingu-1.3 ku-Airbnb ngokunqaba ukungahluleli abanye noma ukukhetha—kodwa kusenomsebenzi omningi okumelwe wenziwe.

  Igxathu elibalulekile ekulweni kwethu okuqhubekayo nokucwasa ukuqonda ukuthi kwenzeka nini nokuthi kanjani. Ngakho-ke, sithanda ukukutshela nge-Project Lightouse, uhlelo olungefaniswe esiluqalisa e-United States ukuze sithole, silinganise futhi sinqobe ukucwasa lapho kubhukhwa noma kubungazwa ku-Airbnb.

  Siyazi ukuthi ungase ube nemibuzo mayelana ne-Project Lighthouse nokuthi isho ukuthini kuwe, futhi senze okusemandleni ukuze siyiphendule lapha.

  I-Project Lighthouse izosebenza kanjani?
  Ukucwasa kusekelwe embonweni womuntu—futhi ku-Airbnb, abantu bakwazi ukucabangela uhlanga ezintweni ezinjengamagama nezithombe zephrofayili. Sindawonye, nezinhlangano zamalungelo ezenhlalo ezinjenge-Color Of Change kanye ne-Upturn, siqalisa ngocwaningo ukuze siqonde ukuthi kwenzeka nini futhi kuphi ukucwasa ngokohlanga enkundleni yethu nokuthi izinqubomgomo ezilwa nako ziyasebenza yini.

  I-Airbnb iyisungule kanjani i-Project Lighthouse?
  Sisungule i-Project Lighthouse ngemibono evela emaqenjini amalungelo ezenhlalo nezinhlangano zephrayivesi, okuhlanganisa i-Asian Americans Advancing Justice - AAJC, i-Center for Democracy & Technology, i-Color Of Change, i-Leadership Conference on Civil & Human Rights, i-LULAC, i-NAACP, i-National Action Network, kanye ne-Upturn, ukuze siqikelele ukuthi senza lo msebenzi obalulekile ngendlela ecabangelayo nenenhlonipho ngephrayivesi yawo wonke umuntu.

  Ubani ofanelekela ukubamba iqhaza?
  Okwamanje, le phrojekthi izokwenziwa kubabungazi nezivakashi zase-U.S kuphela.

  Izoqaliswa nini i-Project Lighthouse ?
  Ucwaningo lushejulelwe ukuba luqale ngo-September, futhi bonke ababungazi nezivakashi bazokwazi ukuzikhipha. Kusukela ngo-June 30, sabelane ngemininingwane emayelana nokusebenza kwenqubo nendlela ongazikhipha ngayo—futhi wonke umuntu uzothola okungenani izinsuku ezingu-30 zokuba azikhiphe uma ekhetha ukungalibambi iqhaza.

  I-Airbnb ifuna ukuyisebenzisa kanjani imininingwane yami?
  Le phrojekthi ihlola ukucwasa okusekelwe emibonweni. Abantu bavame ukusekela umbono wabo ngohlanga lomuntu egameni lakhe nasendleleni abukeka ngayo. Ngakho, ukuze kutholakale le mibono, sizokwabelana ngezithombe zephrofayili ze-Airbnb namagama ahambisana nazo nenhlangano ezimele enguphathina engeyona ingxenye ye-Airbnb. Le nhlangano enguphathina isebenza ngaphansi kwesivumelwano sobumfihlo esiqinile, ngakho ayivunyelwe ukwabelana ngale mininingwane nanoma ubani omunye.

  Le nhlangano enguphathina izobheka lezi zithombe namagama bese iveza uvo lwayo—noma, ukuthi icabanga ukuthi le mininingwane esiyithumele ngeyaluphi uhlanga. Izothumela le mibono eqenjini elichwepheshile le-Airbnb eligxile emsebenzini wokulwa nokucwasa. Nokho, ngaphambi kokuthumela, yonke imininingwane ehlobanisa uhlanga olucatshangelwayo ne-akhawunti iyakhishwa, okuhlanganisa isithombe, igama, neminye imininingwane engase isetshenziselwe ukuthola ukuthi ingeyayiphi i-akhawunti ye-Airbnb. I-Airbnb ngeke ihlobanise uhlanga olucatshangelwayo nama-akhawunti athile, noma iqonde wena ngokusekelwe kule mininingwane.

  Sizosebenzisa imibono kaphathina wethu, ngokwesibonelo, ekutholeni ukuthi ukubhukha kwalabo ababhekwa njengabohlanga oluthile kwenqatshwa kaningana yini kunokwabanye, okuzosisiza sisungule izici nezinqubomgomo ezintsha zokulungisa noma yimuphi umehluko. Siye sabambisana nezinhlangano zamalungelo ezenhlalo nezephrayivesi ekuqinisekiseni ukuthi lo msebenzi siwenza ngendlela ecabangelayo nenenhlonipho ngephrayivesi yawo wonke umuntu.

  Ingabe i-Airbnb izosebenzisa ubuchwepheshe bezibalo, ukuqashelwa kobuso, noma i-machine learning?
  Cha. Sikholelwa ukuthi indlela engcono kunazo zonke yokuthola imininingwane ebhekwa njengeyohlanga iwukusebenzisa ukuqonda komuntu hhayi i-machine learning. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bezibalo, ukuqashelwa kobuso, noma i-machine learning entweni ebucayi njengohlanga kungadinga ukucatshangelwa ngokucophelela nemibono evela, phakathi kokunye, ezinhlanganweni zamalungelo ezenhlalo nezephrayivesi. Uma besicabangela ukukwenza lokho, besiyofuna isiqondiso nosizo ngaphezu kokuqinisekisa ukuthi wazisiwe.

  Izithombe zephrofayili aziboniswa ukubhukha kuze kuqinisekiswe. Kungani uhlela ukusebenzisa izithombe zephrofayili ocwaningweni?
  Nakuba izithombe zephrofayili ziye zakhishwa phakathi nenqubo yokubhukha yokuqala, sinesifiso sokuqonda indlela izithombe zephrofayili ezingase zizithinte ngayo ezinye izici zokusebenzelana kwabasebenzisi enkundleni maqondana nezinto ezinjengokukhansela noma ukuphawula.

  I-Airbnb izoyihlonipha kanjani iphrayivesi yami?
  Ngaphambi kokuba sihlaziye imininingwane ebhekwa njengeyohlanga, yonke imininingwane iyahlukaniswa nephrofayili yakho—lokho kusho ukuthi ayihlotshaniswa nanoma iyiphi i-akhawunti ye-Airbnb. Ngeke sisebenzise le mininingwane ukuze sishintshe indlela umuntu aphathwa ngayo njengombungazi noma isivakashi ku-Airbnb, futhi ngeke sisebenzise le mininingwane ngaphandle komsebenzi wokulwa nokucwasa noma siyisebenzise kunoma yikuphi ukumaketha noma ukukhangisa. Sizohlaziya izinto ezivame ukwenzeka ngezinga elikhudlwana.

  Kungani i-Airbnb imemezela i-Project Lighthouse manje?
  Sisebenze kule phrojekthi iminyaka engaba mibili futhi sahlela ukuqalisa lolu hlelo kamuva ngo-2020. Kodwa izigameko zakamuva e-U.S. ziye zasiphoqa ukuba siphuthume. N
akuba i-Airbnb ilwenza kakade uphenyo esigamekweni ngasinye sokucwasa esibikwa umuntu ngamunye, okwamanje asikabi nayo indlela yokuhlola amathrendi namaphethini amakhulu ahlobene nokucwasa okungenzeka ayaqhubeka ku-Airbnb. Lezo zigameko zokucwasa zingase zibe uphawu lwenkinga enkudlwana yendlela esisebenza ngayo, futhi sifuna ukukuqeda kokubili.

  Kwenzekani uma i-Airbnb ithola ukungalingani?
  I-Project Lighthouse iyingxenye yomsebenzi wethu oqhubekayo wokuvimbela nokusabela ekucwasweni ku-Airbnb. Noma yiziphi izimvo zizosetshenziselwa ukwakha izici nezinqubomgomo ezintsha ezenza kube khona impatho enokulingana enkundleni yethu nokufezekisa umgomo wethu weminyaka wokwenza uzizwe usekhaya kakhudlwana.

  Kukhona nezinye izinhlobo zokucwasa. Kungani i-Airbnb igxile kokohlanga?
  Simelene nazo zonke izinhlobo zokucwasa—hhayi nje ukucwasa ngokohlanga kuphela, futhi hhayi nje ukucwaswa komphakathi othile. Sizibophezele ekulweni nokucwasa ngokohlanga, ngebala, ngendabuko yobuzwe, ubudala, ubulili, ubulili azibona eyibo, inkolo, ubulili aziyamanisa nabo, ukukhubazeka, komndeni onengane engaphansi kweminyaka engu-18—nokuyizona zonke izinkinga ezithinta ababungazi nezivakashi emhlabeni jikelele. Lena yingxenye ethile yomdonsiswano omkhulu.

  Ngingaphuma kanjani ku-Project Lighthouse?
  Ungashintsha izinto zakho ozithandayo zokuzikhipha nganoma yisiphi isikhathi kumasethingi akho ephrayivesi nawokwabelana—futhi uma ukhetha ukuzikhipha, imininingwane yakho ngeke iqoqwe kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili ku-Project Lighthouse. Kodwa sicela ukhumbule ukuthi ngokufaka imininingwane yakho kulo mzamo, usisiza sakhe iqophela elisha lokuthola, ukulinganisa, nokulwa nokucwasa ku-Airbnb. Ngaphambi kokuba sihlaziye imininingwane ebhekwa njengeyohlanga, yonke imininingwane iyahlukaniswa nephrofayili yakho—lokho kusho ukuthi ayihlotshaniswa ne-akhawunti yakho ye-Airbnb.

  Yini i-Airbnb eyenzayo ukusiza ezinye izinkampani zilwe nokucwasa?
  Izinkampani zobuchwepheshe zinomthwalo omkhulu wokuphatha wonke umuntu ngokulinganayo. Sifuna i-Project Lighthouse ibe negalelo elidlula ngalé kwe-Airbnb, ngakho-ke sabelana ngendlela esebenza ngayo ephepheni lobuchwepheshe elitholakala emphakathini. Sithemba ukuthi iphepha lizoba isibonelo ezinye izinkampani ezingabheka kuso, nokuthi libe isiqalo sokunye okusazosungulwa okulinganisa ukucwasa ngokuqinile kuyilapho kugcinwa iphrayivesi yomsebenzisi.

  Yini i-Airbnb eyenzile kuze kube manje ukulwa nokucwasa?
  Eminyakeni embalwa edlule, sesenzé izinguquko eziningana ku-Airbnb ukuze silwe nokucwasa, okuhlanganisa okuthi:

  • Umthetho wethu wokungabandlululi: Wonke umuntu osebenzisa i-Airbnb kumelwe akwamukele Ukuzibophezela Kwabanikazi Bezindlu kanye nomthetho wokungabandlululi. Uma uke wabhekana nokucwasa, sizokwenza uphenyo kuleyo ndaba, sithathe isinyathelo, futhi uma kunesidingo, sikusize uthole enye indawo yokuhlala.
  • Izivikelo zesithombe sephrofayili: Sonke sinako ukukhetha. Kodwa izinkampane ezinjenge-Airbnb zingenza okwengeziwe ekwakheni amathuluzi asiza ekuvimbeleni abantu ekwenzeni izinqumo ezikhethayo. Yingakho izithombe zephrofayili zezivakashi zingaboniswa ababungazi kuze kube ngemva kokuba ukubhukha sekuqinisekisiwe, okukhuthaza ababungazi ukuba benze izinqumo ngokungakhethi.
  • Ukubhukha okungakhethi: Ukubhukha Okusheshayo kwenza indlu ukuba ibhukhwe masinyane, okwenza inqubo ibe lula kubabungazi futhi kuqinisekise ukuthi inqubo ayinako ukukhetha ezivakashini. Izigidi zezindlu zingabhukhwa ngale ndlela, futhi kunezelwa ezengeziwe ngaso sonke isikhathi.
  • Iqembu elizinikezele ekulweni nokucwasa: I-Airbnb ineqembu elikhethekile elizinikezele ekwenzeni ushintsho enkundleni yethu olusiza ekuvimbeleni nasekuxazululeni ukucwasa, okuhlanganisa ukusungulwa kwezinqubo ezinjenge-Project Lighthouse nokuvikelwa kwezithombe zephrofayili.

  I-Project Lighthouse iyodwa ngeke ikuqede ukucwasa enkundleni yethu, kodwa kuyisinyathelo esibalulekile esingasisiza sibone ukucwasa obekungase kungaqashelwa. Futhi kuyindlela eyodwa kweziningi esiziqalisayo ekwenzeni i-Airbnb ingabi nokukhetha kuwo wonke umuntu.

  Siyabonga ngokuba yilungu lomphakathi wethu nokusebenza nathi ekusunguleni umhlaba noma ubani engazizwa esekhaya kuwo.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • I-Project Lighthouse izosisiza siqonde ukuthi ukucwasa ngokohlanga kwenzeka nini nokuthi kanjani ku-Airbnb

  • Sisebenza namaqembu ezamalungelo enhlalakahle yabantu ukuze siqinisekise ukuthi sithatha lezi zinyathelo ezibalulekile ngendlela ecabangelayo

  • Sisebenza nezinhlangano zephrayivesi ezihamba phambili ukuze siqinisekise ukuthi iphrayivesi yawo wonke umuntu iyahlonishwa

  Airbnb
  Jun 15, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?