Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali, iya kudeshibhodi yakho. Ukubhukha okufanelekile ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile kungakhanselwa ngaphambi kokungena ngaphandle kwezijeziso noma umthelela esimweni sakho Sombungazi ovelele.

  Ngingawafaka kanjani amasevisi endlini yami?

  Guests can filter search results by the items hosts have in the amenities section of their listing, so it's important to include everything you offer.

  To edit the amenities section of your listing:

  1. Go to Host on airbnb.com
  2. Then select Listings
  3. Click the listing you want to edit
  4. Under Amenities, check the boxes that correspond to the amenities you provide
  Izihloko ezihlobene
  Ulutholile usizo obuludinga?