Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Indlela i-Airbnb ebavikela ngayo Ababungazi

  Funda mayelana nezivikelo ezakhelwe ngaphakathi ze-Airbnb.
  Ngu Airbnb ngo- Feb 4, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 21, 2023

  Okuvelele

  Kungakhathaliseki ukuthi unguMbungazi omusha noma umane nje ucabangela ukubungaza, kungenzeka ukuthi unemibuzo emayelana nokuvikela indawo yakho kanye nempahla yakho lapho izivakashi zihlala ekhaya lakho. Izigameko zomonakalo nezokuphepha azivamile nhlobo, kodwa i-Airbnb inezivikelo eziningana ezibekiwe zaBabungazi nezivakashi.

  Amaphrofayili nokuphawula

  I-Airbnb ikusiza ngokuthi wazi izivakashi zakho. Uma usebenzisa Ukubhukha Okusheshayo, ungakwazi ukuqoka amasethingi akho ukuze ufake izimfuneko zezivakashi ezinezelwe ngaphezu kwezimfuneko zokubhukha zethu zazo zonke izivakashi. Futhi uma uncamela izicelo zokubhukha ezimanyuwali, ungakwazi ukubheka amaphrofayili ezivakashi futhi ufunde ukuphawula kwaBabungazi bangaphambilini ngaphambi kokwamukela ukubhukha.

  Njengoba aBabungazi nezivakashi bekwazi kuphela ukubhala ukuphawula ngomunye nomunye ngemva kokuthi ukubhukha sekuphelile, ungaqiniseka ngokuthi umbiko owufundayo usekelwe ezintweni ezenzeke ngempela. Ungakwazi futhi ukusebenzisa ithuluzi lokuthumela imiyalezo elivikelekile lakwa-Airbnb ukuze ubuze imibuzo futhi usho lokho okulindelekile noma nini ngaphambi kokuhlala kwesivakashi.

  I-AirCover YaBabungazi

  I-AirCover Yababungazi iyisivikelo esiphelele kubo bonke aBabungazi ku-Airbnb. Lokhu kunikeza izivikelo zangaphambi kohambo ukuze kuqinisekiswe ukuthi izivakashi ezibhukhayo ziyilokho ezithi ziyikho ngokuqinisekiswa kokuthi umuntu ungubani, futhi kusiza ekunciphiseni ithuba lokuba namaphathi aphazamisayo kanye nokulimala kwempahla ngokusetshenziswa kobuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha.

  I-AirCover Yababungazi ihlanganisa no-$1 million USD woMshwalense womonakalo wombungazi kanye no-$3 million USD wesivikelo somonakalo woMbungazi, okhava izinto zobuciko, izinto eziyigugu, izimoto ezipakiwe, izikebhe, nezinye izinto zokuhamba, nokunye.

  Funda kabanzi mayelana ne-AirCover Yababungazi

  Imithetho ebekiwe

  Imithetho ebekiwe yezivakashi iyiqoqo lemithetho esebenzayo okufanele ilandelwe yizo zonke izivakashi. Imithetho ebekiwe idinga ukuba izivakashi ziphathe indawo yakho ngenhlonipho, zilandele imithetho yendlu yakho, zikhulume ngokushesha uma kuphakama izinkinga, futhi zishiye ikhaya lakho ngendlela engadingi ukuhlanza kokukhuculula. Zonke izivakashi ezibhukhayo zizoyamukela le mithetho ngaphambi kokuba zibhukhe.

  Ukuvikeleka kwe-akhawunti

  I-Airbnb ithatha izinyathelo ezithile ukuze ivikele i-akhawunti yakho, njengokufuna isiqinisekiso esengeziwe lapho kuzanywa ukungena ku-akhawunti ocingweni noma kukhompyutha entsha, futhi ikuthumela izixwayiso ze-akhawunti uma kwenziwa ushintsho. Uma nje usebenzisa i-Airbnb phakathi nayo yonke inqubo—ukuze ukhulumisane, ubhukhe, futhi ukhokhe—uvikelwe izinqubomgomo nezivikelo ze-Airbnb.

  Usizo lwasikhathi sonke

  Usizo lwe-Airbnb lwamakhasimende omhlaba wonke lukulindile ngezilimi ezingu-62 ukuze usizwe uthole:

  • Usizo lokubhukha kabusha
  • Izimali ezibuyiselwayo
  • Ukulanyulelwa

  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nezinqubomgomo nezivikelo zethu

  Ngalezi zivikelo ezibekiwe, ungakwazi ukubungaza ngokuzethemba. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe emayelana nezindlela ezibalulekile i-Airbnb egcina ngayo aBabungazi bephephile, hlola i-AirCover Yababungazi.

  Isivikelo somonakalo wombungazi se-AirCover Yababungazi, uMshwalense womonakalo wombungazi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa awubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa eJapan, lapho i-Japan Host Insurance kanye ne-Japan Experience Protection Insurance kusebenza khona, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abebenikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan . Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhavareji iboniswa ngama-USD.

  Umshwalense womonakalo woMbungazi kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa uqinisekiswa izinkampane zomshwalense ezingaphandle. Uma ubungaza ukuhlala e-UK, inqubomgomo yoMshwalense womonakalo wombungazi iqinisekiswa yi-Zurich Insurance Company Ltd., futhi ihlelwa futhi iphothulwe ngaphandle kwezindleko ezinezelwe kuBabungazi base-UK yi-Airbnb UK Services Limited, ummeleli omisiwe we-Aon UK Limited, ogunyazwe futhi olawulwa yi-Financial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa ye-FCA ye-Aon ithi 310451. Ungahlola lokhu ngokuvakashela i-Financial Services Register noma ngokuthinta i-FCA kule nombolo 0800 111 6768. Izinqubomgomo zomonakalo woMbungazi kanye nomonakalo woKokuzithokozisa ku-AirCover Yababungazi zilawulwa yi-Financial Conduct Authority. Imikhiqizo namasevisi asele akuyona imikhiqizo elawulwayo ehlelwe yi-Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Isivikelo somonakalo wombungazi asiwona umshwalense futhi asihlobene noMshwalense womonakalo wombungazi. Ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi, uyanxeshezelwa ngomonakalo othile obangelwe yizivakashi ekhayeni nasempahleni yakho uma isivakashi singawukhokheli lowo monakalo. Ezindlini zaseWashington State, izibopho zenkontileka ze-Airbnb ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi zivikelwe inqubomgomo yomshwalense ethengwe yi-Airbnb. Isivikelo somonakalo woMbungazi sihambisana nemigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  Airbnb
  Feb 4, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?